Complement atributiu

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,81 KB

 
ORACIONS SUBORDINADES SUBSTANTIVES: CD: complementen el verb, passarla a passiva plural. CI: (a qi li passa l'acció del verb) a.... CRV: depenen d'1 preposició pk enllacin. C ATR: verbs copulatius (ser,estar,semblar) adjectiu o nombre 1 qualitat. CN: ha d'aguer 1 nom q complementi el verb i abans d la subordinada. C.Adj: té 1 adjectiu davant d'1 preposició. Complement circumstancial (CC)= és un complement NO exigit pel verb i x tant no es un constituent indispensable pq l'oració estigui ben formada, es poden trure facilment d la frase; CC indiqen les circumstàncies q envolten el predicat de l'oració (LLOC, TEMPS, MANERA, COMPANYIA, MITJÀ O INSTRUMENT, DESTINACIÓ O FINALITAT, QUANTITAT, AGENT [unaltra persona q ha intervingut en el verb, q no sigui el subjecte]). ORACIONS SUBORDINADES ADJECTIVALS: que (Subj, CD, CC temps), el qual/ la qual/ els quals/ les quals (només explicatives). Qui/ que ....... (CD, CI, CRV, CC). On (CC lloc). El qual/ la qual/ els quals/ les quals (especificativa o explicativa, CC). La qual cosa, cosa que (explicatives) (Subj, CD, CRV, CC). El qual sempre especifiqes.. (CN). TEXTOS JURÍDICS I ADMINISTRATIUS Funció social i política: Jurídics: Regular la vida de les persones en societat (lleis, decrets, sentències...) Administratius: establir la comunicació entre els ciutadans i l'Administració (instàncies, resolucions, recursos..) TRETS BÀSICS: -Predomina la funció conativa: es dirigeixen al receptor per tal d'influir en el seu comportament. -Diversitat de gèneres: repertori ampli en funció del contingut i de la institució que hi intervé. - Formats estereotipats: es seguieix un model preestablert. - Registre específic: grau de formalitat alt, terminilogia específica de l'àmbit del dret, ventall ampli de fòrmules estereotipades, sintaxi amb seqüències llargues i complexes, estil neutre i distant. -Univocitat: pretenen transmetre un missatge clar i precís que només permeti una sola interpretació.

TIPUS: -Textos de l'ambit lesgislatiu: - Emanen de les institucions públiques (parlaments, governs, ajuntaments...) que tenen competències per dictar normes de convivència/comportament dels ciutadans. -Regulen el funcionament de la societat i estableixen els drets i deures dels individus i de les institucions. En funció de la institució de la qual emanen, els classifiquem en: - Llei: norma jurídica dictada pels òrgans del poder legislatiu(corts, parlament) - Decret: norma jurídica pel govern de l'estat o pel govern de la generalitat. - Ordre: norma dictada per un ministre o una conselleria. - Ordenança: norma dictada per institucions locals o altres (ordenances municipals o ordenances militars per exemple) - Reglament: conunt de regles dictades per un organisme per tal de precisar l'aplicació adequada d'una llei. ESTRUCTURA: - Referències i títol: Nom de la institució que dicta el codi legal, número de referència, data, títol.. - Justificació: necessitat social i política de la normativa més la indicació de la base jurídica. -Cos: desenvolupament del contingut de la normativa. - Disposicions finals: condicions de l'aplicació de la normativa, derogació d'altres nores, circumstàncies de transitorietat o d'excepcionalitat. -Sancíó: sigantura de l'autoritat, ratifica i fa vàlida la normativa. CARACTERÍSTIQUES: - Exposició objectiva, ordenada i clara. - Estructura jerarquitzada. - Presentació molt esquematitzada. - Expressions nominalitzades (suspensió del dret). -Frases d'infinitiu. - Registre formal i ús de fórmules jurídiques tradicionals "dels drets de l'alumnat". - Molts termes específics de l'àmbit de dret. - Tó impersonal i ús de termes de sentit genèric. Textos de l'ambit judicial: - Tenen com a objecte iniciar (querella), seguir (diligència) i resodre (sentència) un procés judicial. - En general són preparats per professionals del dret. S'elaboren durant el transcurs d'un procés judicial. Normalment hi ha un text que inicia el procés "querella o demanda", uns textos que fan el seguiment "diligències i requeriments" i un text final que en dicta la resolució "setència".

Entradas relacionadas: