Compra

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,23 KB

 
 • La jornada laboral és el temps que el treballador dedica a la realització de la seva activitat laboral.

-Diferenciem els següents tipus d’horari:

 • Continu: el temps diari s’organitza sense interrupcions; en cas que se’n produeixi alguna, la seva jornada serà inferior a una hora.
 • Partit: el temps de treball es divideix en dues o més fracciones, amb una interrupció d’una hora com a mínim entre l’una i l’altra.
 • Rígid: l’hora d’inici i final del treball diari o de les seves fraccions està preestablert.
 • Flexible: cada treballador pot iniciar i acabar la jornada dins d’uns marges.
 • El treball nocturn és el que realitza de les 10 de la nit a les 6 del matí.

-El treballador nocturn és el que realitza almenys 3 hores de la seva jornada de treball anual, en horari nocturn.

-Els menors de 18 anys no poden realitzar treballs nocturns.

 • El treball a torns és el que implica una organització de les tasques de l’empresa a través de la qual diferents treballadors ocupen el mateix lloc de treball de manera successiva en hores diferents.

-Els treballadors a torns no poden estar més de 2 setmanes seguides al torn de nit, a no ser que ho hagin sol·licitat expressament.

-Les hores extraordinàries són les hores de treball que es realitzen per sobre de la jornada màxima ordinària legal o pactada.

-El salari mínim interprofessional (SMI):

La Constitució Espanyola estableix que totes les persones tenen dret a percebre, com a retribució pel seu salari suficient per satisfer les seves necessitats i de la seva família.

-Per això, el Governs, prèvia consulta amb les organitzacions empresarials i sindicals. L’índex de preus al consum (IPC) i la situació econòmica general del país, estableix anualment el salari interprofessional (SMI), que han de cobrar tots els treballadors per compte aliè. • Estructurals:

-Estan pactades al contracte o al conveni (sónobligatòries)

-Són hores amb les quals l’empresa pretén fer front a un augment de l’activitat.

 • No estructurals:

-Són voluntàries per al treballador.

 • De forma major:

-Necessàries per prevenir o reparar un dany de l’empresa o de les persones, obligatòries per al treballador, es paguen amb diners o es compensa amb temps de descans, no equivalen a efectes de les 80 hores extraordinàries màximes legals per meses a l’any.

El treball a torns, diferents treballadors ocupen un mateix lloc però en un horari diferent, no poden fer el mateix torn més de dos setmanes seguides, les persones que s’estan treien un curs acadèmic poden triar el torn que volen fer.

Descans anual, 30 dies de vacances a l’any, el treballador ho ha de saber amb dos mesos d’antelació, són vacances retribuïdes i irrenunciables. Descans setmanal, un dia i mig per als majors de 18 anys, acumulables en períodes de 14 dies (treballar 11 i descansar 3), 2 dies per als menors de 18 anys. Descans diari, mínim 12 hores entre jornades. Descans durant la jornada, 15 min per als majors de 18 anys que treballin més de 6 hores de forma contínua 30 min per a menors de 18 anys que treballin més de 4,5 hores de forma contínua.Permisos retribuïts:

 1. Per matrimoni o inscripció com a parella de fet: 15 dies naturals.
 2. Per naixement de fill: 2 dies, o 4 si cal desplaçar-se.
 3. Per malaltia greu, hospitalització, intervenció quirúrgica o defunció de parent fins a 2n grau: 2 dies, o 4 si cal desplaçar-se.
 4. Per cada 3 mesos de desplaçament del treballador fora de la seva residència: 4 dies laborals d’estància al seu domicili.
 5. Realització d’exàmens prenatals per obtenir un títol acadèmic o professional: el temps indispensable.
 6. Realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part que s’hagin de realitzar en el període laboral: el temps indispensable.
 7. Realització de funcions sindicals o representació del personal: els períodes establerts per llei o conveni.
 8. Compliment d’un deure inexcusable: el temps indispensable.
 9. Trasllat de domicili habitual: un dia.
 10. Lactància d’un menor de 9 mesos: una hora, que es podrà dividir en dues fraccions, o reproducció de jornada en mitja hora.
 11. Durant el preavís d’un acomiadament objectiu: 6 hores setmanals per buscar una altra feina.

Reducció de la jornada laboral:

 1. Per naixement de fills prematurs, pot faltar de la feina una hora i reduir la seva jornada fins a un màxim de 2 hores, amb disminució proporcional del salari.
 2. Cura de menors afectats per càncer o malaltia greu, que impliqui un ingrés d’hospitalari de llarga durada, té dret a reducció de la meitat de la seva jornada, amb disminució proporcional del salari.
 3. Guardia legal d’un menor de 8 anys o un parent fins a 2n grau per discapacitat i sense fer cap activitat retribuïda, reduir jornada de treball entre 1/8 com a min i ½ com a max, amb disminució salari.
 4. Víctimes de violència de gènere, per protecció o assistència, reduir jornada, reduir salari, i adaptar horari.


-El calendari laboral és el document que elabora l’empresa, en què es fixen els temps de treball i de descans en cada empresa o centre de treball.

-El salari és el total de les percepcions que rep el treballador per la prestació dels seus serveis laborals, ja sigui la remuneració en diners o en espècie o bé els períodes de descans computables com de treball.

-El salari base és la part del salari fixada per  unitat de temps o per unitat d’obra, sense tenir en compte cap altra consideració.

-Complements salarials:
 1. Personal:Remuneren les condicions o circumstancies personals del treballador (antiguitat....)
 2. De lloc de treball:Remuneren les característiques del lloc de treball( nocturnitat, perillositat...)
 3. De quantitat o qualitat de treball:Remuneren la major quantitat i/o qualitat de treball realitzat ( puntualitat....)
 4. En espècie:Remuneren el treballador amb productes de l’empresa o amb béns diferents als diners ( cursos, lloguers...)
 5. De residència:Remuneren la prestació del treballador per exercir el seu treball en un lloc concret, sempre que hi fixi la seva residencia (Ceuta...)
 6. Per resultats de l’empresa:Remuneren el treballador per contribuir als bons resultats econòmics a l’empresa (complement de productivitat)

Els complements extrasalarials, són retribucions econòmiques que no tenen consideració de salari i són les quantitats percebudes pel treballador en concepte de complements extrasalarials.

Complements extrasalarials:

 • Indemnitzacions i prestacions de la Seguretat Social.
 • Indemnitzacions per acomiadaments i trasllats.
 • Propines.
 • Indemnitzacions o acomptes per despeses realitzades a conseqüència de l’activitat laboral (dietes de viatge, despeses de locomoció, plus de transport i distància, etc.).


IPREM, Indicador públic de renda d’efectes múltiples, un índex fixat anualment que es pren com a referència per poder accedir a la concessió d’ajudes o beneficis socials (accés a habitatge, beques, subsidi per atur, assistència jurídica gratuïta, subvencions, etc.).

SMI vigent del 2011 és de 641.40€ al mes.

L’ IPC, és una expressió numèrica de d’increment dels preus de béns i serveis en un altre període de temps respecte d’un altre període anterior.

- Les garanties del salari

El Dret del Treball conté normes que garanteixen i protegeixen el cobrament efectiu del salari. l’Estatut dels Treballadors estableix que el termini màxim per reclamar deutes salarials a l’empresa és d’un any.

 • Lloc i pagament del salari, el salari s’ha de pagar puntualment i documentalment en data i el lloc convinguts, si l’empresa no paga puntualment, el treballador podrà reclamar-li un encàrrec del 10% sobre la quantitat deguda, això s’anomena mora.
 • El crèdit salarial o el deute privilegiat, si l’empresa no pot pagar als treballadors, ET, estableix els crèdits per salari dels últims 30 dies de treball, i en una quantia que no superi el doble de SMI, tenen preferència sobre qualsevol altre deute de l’empresari, per considerar-se deute privilegiat.
 • Inembargabilitat del salari, si un treballador no pot pagar els seus deutes, els seus creditors només li podran pagar una part del salari, ja que la quantitat equivalent a l’SMI és inembargable.

-Fogasa:És un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri de Treball i Immigració.

Entradas relacionadas: