Comptabilitat 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,29 KB

 
ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS.-Els PRINCIPIS POLÍTICS DEL PRESSUPOST constitueixen un conjunt de regles en què es reflecteix l'equilibri de poders i la distribució de competències corresponents a un Estat constitucional.1. Principi de competència o de reserva de llei en matèria pressupostària:s'estableix el repartiment de competències en matèria pressupostària amb la finalitat d'aconseguir l'equilibri entre els dos poders de l'Estat que intervenen en aquesta matèria. Així, es reparteixen les competències, de manera que al Parlament li correspon l'aprovació i el control del pressupost, i al Govern, l'elaboració i l'execució. 2. Principis d'unitat i universalitat: El pressupost ha de ser un i ha de recollir la totalitat dels ingressos i les despeses de l'Estat o de l'ens públic de què es tracti.3.Principi d'especialitat. Segons aquest principi en l'execució del pressupost els recursos han de ser assignats exactament als objectius i finalitats fixats en el pressupost aprovat. 4.Principi d'anualitat, que obliga que el pressupost s'aprovi i executi per a un període de temps determinats, que és l'any natural.-Els PRINCIPIS COMPTABLES constitueixen un conjunt de regles que informen tant de la forma com del contingut del document pressupostari.1.Principi de pressupost brut:les partides pressupostàries s'han de recollir sense cap mena de desviació. Això exclou fonamentalment la possibilitat de deduir dels ingressos les despeses que es generen per recaptar-los, així com deduir de les despeses els beneficis que aquestes poguessin generar.2. Principi d'unitat de caixa:tots els ingressos i les despeses s'han de centralitzar en una tresoreria única, a la qual correspongui la gestió de tots els cabals públics.3.Principi de no afectació:que prohibeix que determinats ingressos es destinin a cobrir cap tipus específic de despesa.4.Principi d'especificació:Les partides pressupostàries han d'estar classificades de manera que ofereixin dades significatives sobre la seva procedència (ingressos) i la seva destinació (despeses).5.Principi d'exercici tancat: Segons aquest principi, el pressupost s'ha de referir a un període de temps determinat.-Els PRINCIPIS ECONÒMICS constitueixen aquelles regles que han d'inspirar les decisions polítiques sobre el pressupost i servir fonamentalment per a coordinar els pressupostos amb les altres decisions de caràcter econòmic del país, mostrant, d'aquesta manera, la funció que el pressupost té com instrument de la política econòmica. La formulació tradicional d'aquests principis correspon a l'Estat liberal i són els tres següents:1.Principi de gestió mínima. Segons aquest principi, el pressupost s'hauria de reduir al mínim, doncs aquest és el camí que també han de seguir les assignacions al sector públic. 2.Principi d'equilibri pressupostari. D'acord amb aquest principi, les despeses pressupostàries s'han de finançar totalment amb els ingressos públics ordinaris previstos, sense que puguin aprovar-se pressupostos amb dèficit inicial. 3.Principi de neutralitat. Segons aquest principi, la intervenció econòmica de l'Estat no ha d'interferir en l'activitat econòmica dels particulars.

Entradas relacionadas: