Conjugació del verb voler

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,41 KB

 

TEMA 4- LA PREMSA - persegueix dos grans objectius ; -informar objectivament dels fets d'actualitat i d'altra bandainterpretar la informació. Hi han dos tipus; - generes informatius; la seva finalitat es informar dels esdevenimentsrelacionats amb l'actualitat.- generes interpretatius; analitza els fets i els valora segons punts de vista diferents.TIPUS D'ESTRUCTURA- estructura de piramide invertida; la informació del text segueix l'ordre de la rellevancia. - estructura narrativa; segueix l'ordre cronologic dels fets. -estructura dialogada; el text s'organitza a partir dels torns de paraula. LA NOTICIA ,les sis preguntes basiques- que, perque, on, quan, qui, com. L'ENTREVISTA- es un dialeg entre un periodesta i un personatge prestigiós o d'actualitat. Hi han dos tipus; - entrevista de personalitat; te com a finalitat aprofundir en la personalitat d'un personatge pel tipus d'activitat que es realitza. -entrevista d'opinió; te com a finalitat aprofundir en un tema del cual l'entrevistat es expert. LA CRONICA- es un genere periodístic q relata uns fets esdevinguts en un temps i espai determinants.TEMA 5- LA POESIA; un poema es una compocicio formada per diversos versos que es relacionen entre si; presenta una organització rítmica i construeix una unitat de sentit autonoma. TIPUS DE POEMA- poema en vers; segueix la tradició poetica culta i te una regularitat metrica i esrtofica.Son compocicions que sajusten a estructures formals predeterminades. -poema en vers lliure; presenta una major llibertat en la versificació. Els versos no segueixen un Patró metric ni presenten rima. La compocicio no s'ajusta a cap estructura fixada, pero mantenen el ritme i la musicalitat propis de la poesia. -poema musicat; es un tipus de compocicio escrita ser cantada. -poema experimental; trenca tots els esquemes de la tradició poetica i representa la reserca basada en la llibertat creadora i l'exploració de nous camins; la distribució del poema, l'aparició d'elements visuals, la representació geometrica, les paraules en llibertat...


- poema en prosa; no presenta formes metriques ni estrofes pero hi abunda la connotació, que es posa de manifest en l'us i imatges retoriques, en la tria d'un lexic precís i expresiu...TEMES LITERARIS- l'amor, la mort, la natura, la bellesa... EL TO- transmet l'estat d'anim del poeta i es manifesta en el contingut i el l'atmosfera que crea; -to humorístic; accentua els aspectes mes comics o absurds de la realitat. -to festiu; transmet optimisme i alegria. -to greu o seriós; manifesta preocupació, reflexió entorn a un tema transcendent. -to malenconiós;transmet pessimisme i comunica a partir de la tristesa. La nostalgia basada en el record i l'enyoransaen son les causes. EL VERB- es la clase gramatical que informa sobre les accions estats o prossesos del subjecte. -Morfologicament, el verb es una clase flexiva i te uns morfemes propis; -lexema o errel, -terminació o desinencia. -sintacticament, el verv es el nucli del predicat i detrmina els complements que l'acompanyen. Concorda en nombre amb el nucli que del subjecte. -lexicament, es poden formar verbs afegint morfemes derivatius a lexemes de diversa categoria. -persona; expresen la persona gramatical. -nombre; indiquen si es singular o plural. -temps; -simples;estan formats per un sol mot. -compostos; estan formats per l'auxiliar del verb haver i el participi del verb que conjuguem. -aspecte; posen l'enfasi en el tipus de proces si es acabat o en desenvolupament. -moda; -indicatiu, -subjuntiu, -imperatiu. -forma; -personal; tenen morfema de persona. -no personals; no tenen morfema de persona, son l'infinitiu, el gerundi i el participi. -conjugació; pot ser; 1a=ar, 2a=er o re, 3a=ir. -verbs; -regulars; segueixen els models de conjugació, -irregulars; no segueixen el model de conjugació.

Entradas relacionadas: