Conjugació del verb esser

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,06 KB

 
Text teatral: s'estructura en escenes (cadascuna de les parts que indiquen l'entrada o sortida dels personantges) i actes (parts en que es divideix el tect teatral , es compon de plantejament nus i desenllaç). Caracterisitiques:en el text de les acotacions hi predomina la funció enunciativa, les noms i adjectius sobre verbs, y esta redactat amb claredat. El diàleg: llengua oral abundor de vocatius, es contrueix xobre la dialèctica pregunta/respt, informa de la situació dels locutors, la forma d'actuar, la relació amb l'acció.Un monòleg es un discurs no adreçat directament a un interlocutor, L'apart es un discurs a través del qual el personantge estableix complicitat amb el public. Oració segons l'intenció del parlant: Enunciativa, exclamativa, posibilitat, dubitativa, interrogativa, optativa, exhortativa. Segons el predicat: Copulativa o atributiva (verbs copulatius ser estar semblar) Predicativa (verb.Predic) .O.Predicativa clasifica: Transitiva (necesita CD) Intransitiva ( el verb no admit Cd) , segons relació verb subjecte: activa( Subj.Fa acció del verb), Pasiva, Relfevixa( es +verb) Impersonal. Homonímia: paraules k s'escriuen i pronuncien igual pero s'escriuen diferent. ( Homografia;= grafia , diferent pronuciacio) (Homofonia, pronunciació =, difernt grafia). Hiponímia (mot te el significat inclos en un altre de + extensió) hiperonim ( mot amb un camp semantic que inclou un altre de - extensió)

Entradas relacionadas: