Connectors textuals catala

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,64 KB

 

La referencia textual pot ser: EXOFORIC o ENDOFORIC.

ENDOFORIC: (l’antecedent de referencia surt al Text) àElements endoforics de referencia: Dir A que fan referencia; aquests són gramaticals: Anàfores (relació algo Anterior); catàfores (significat a alguna cosa posterior); El·lipsis (element que no es diu però es sobreentén); Dixi temporal.

Aquests són més aviat EXOFORICS àDíctics: Personal (1a, 2a persona, jo tu, senyor); Espacial (lloc de l’acte; adv. De lloc, Aquest, això…); Temporal (el temps; ara, abans )

Connectors: Oracionals (i els connector poden ser coordinats o subordinats)i textuals (normal entre puntuació o Hi pot anar) els textuals poden ser: dialèctics (organització lògica, Causa, conseqüència); espaciotemporals (de espai, lloc, temps); metatextuals (mostren estructura, per acabar, fins ara; mostren exemples, aclariments, Pausa...); gramaticals

Entradas relacionadas: