Connectors textuals català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,92 KB

 

L'ampliació de la informació

A)Recursos d'ampliació de la informació:

a)L'aposició és un mot o un sintagma que es col·loca inmediatament després d'un altre i que serveix per a esplicar-ne alguna cosa ja conseguda(aposició explicativa) o per afegir-hi una informació que el concretai el diferencia (aposició especificativa).<<L'aigua, l'element vital, tenia una forta preséncia en aquell jardí>>

b)L'exemple serveix per a concretar, per a particularitzar alguna afirmació de caràcter general.<<El meu veí és un consumista, per exemple, la seua felicitat màxima és passejar els caps de setmana pels centres comercials per a poder comprar a plaer>>

c)Les oracions de relatiu adjectives explicatives i especificatives.<<L'alumnat, que estudia, aprovarà>>, i <<L'alumnat que estudia aprovarà>>.

d)Les paràfrasis d'aclariment o reformulació s'usen per a tornar a enunciar el missatge, normalment per a facilitar-ne la comprensió, per a ampliar la informació introduint nous matisos, perspectives o valoracions. Volem insistir, quan volem remarcar la importància d'alguna cosa. Per a reformular les idees i exposar-es de forma més entenedora, per a matisar amb un sinònim significatiu.

Els connectors usats: és a dir, en altres paraules, més ben dit...

e) Les citacions són fragments d'altres textos que es reprodueixen entre cometes o en text sagnat, indicant-ne l'autor, obra i any.

f)Les notes a peu de pàgina permeten remetre el receptor a les fonts documentals.

B)Els signes gràfics

Són elements de cohesió molt importants en els textos escrits.

a)Les comes serveixen per a inserir les aposicions, les relatives explicatives, els vocatius, etc.

b)Els parèntesis i els guions llargs s'usen per a introduir explicacions i dades complementàries.

c)Els claudàtors són signes auxiliars.

d)Els dos punts introdueixen les enumeracions, les exemplificacions, les citacions textuals, etc.

e)Les xifres numèriqes són utilitzades per a guiar i ordenar les notes a peu de pàgina, també pot usar-se l'asterisc.

f)Les cometes són per a introduir les citacions,o l'estil directe, en el text i per a destacar-ne alguna paraula.

g)Els punts suspensius serveixen per a deixar obert el final d'una enumeració o d'una frase, amb expressió de dubte o temença.

Entradas relacionadas: