Cont 3

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,59 KB

 
  CONCEPTE D’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBILITZAT
Amortització de l'immobilitzat. És el reflex de la depreciació anual que pateix l'immobilitzat per la seva utilització en el procés productiu. (despesa)
Amortització acumulada de l’immobilitzat. Recull l’amortització acumulada fet anualment de tots els elements de l’immoblilitzat que pateixen depreciació, des de la seua adquisició. Es passiu però es posa en l’actiu en signe negatiu
FONS DE MANIOBRA
fons de maniobra, que es defineix com la part de l'actiu corrent (inversions a curt termini) que està finançada amb fons del patrimoni net i passiu no corrent (recursos propis i exigible a llarg termini). És el conjunt de recursos que l'empresa necessita per a finançar-se durant el període que hi ha entre el moment en què es paga als
proveïdors i el moment en què es cobra dels clients. Per això, com més curt sigui aquest període, menor serà el fons de maniobra necessari.
Analíticament, el fons de maniobra és la diferència entre l'actiu corrent i el passiu corrent:
FM = AC - PC
També es pot entendre com la diferència entre patrimoni net i passiu no corrent i actiu no
corrent, és a dir, l'actiu permanent existent dins l'actiu corrent:
FM = (PN + PnC) - AnC
El fons de maniobra té un doble sentit:
És l'actiu corrent necessari per a sostenir el ritme de l'activitat de l'empresa.
És la quantitat de recursos permanents (patrimoni net i passiu no corrent) que l'empresa ha
de destinar per a aconseguir l'estabilitat de funcionament en la seva activitat.
Lògicament, el fons de maniobra pot ser positiu o negatiu.
El fons de maniobra es reflecteix tant en l'actiu com en el patrimoni net i passiu: en l'actiu és la part de l'actiu corrent finançada pel patrimoni net i passiu no corrent, i en el passiu és la part del patrimoni net i passiu no corrent que finança l'actiu corrent. En aquest gràfic es mostra un fons de maniobra positiu, ja que l'actiu corrent és superior que el passiu corrent.
Una situació és equilibrada quan els recursos que financen aquesta part de l'actiu corrent (fons de maniobra) no presenten exigibilitat en l'exercici (recursos permanents com ara recursos propis, préstecs o crèdits a llarg termini, emprèstits d'obligacions, etc.). En canvi, la resta d'inversions de l'actiu corrent són a curt termini, la qual cosa significa que els seus rendiments també ho són i que es recuperaran en aquest període; aquesta part està finançada amb recursos de passiu corrent.
Un fons de maniobra positiu dóna un marge operatiu a l'empresa, ja que amb el seu actiu corrent pot liquidar la totalitat del seu exigible a curt termini (passiu corrent) i encara disposa d'aquest marge.
El fons de maniobra pot ser positiu, negatiu o zero, i això pot ser específic per a cada empresa o per a les empreses d'un mateix sector econòmic.
Perquè hi haja un equilibri patrimonial en la relació entre actiu i passiu, s’han de complir les condicions bàsiques següents:
-els recursos financers permanents i a llarg termini (patrimoni net i passiu no corrent) han de finançar les inversions a llarg termini (actiu no corrent) i una part de l’actiu corrent (fons de maniobra).
-els recursos financers a curt termini (passiu corrent) han de finançar una part de les inversions a curt termini (la part restant de l’actiu corrent).
Fons de maniobra negatiu
El fons de maniobra ha de ser suficient per a assegurar el funcionament a curt termini de
l'empresa i per a garantir l'estabilitat de l'estructura financera. Un fons de maniobra negatiu
significaria que una part de les inversions a llarg termini (actiu no corrent) estaria finançada
amb l'exigible a curt termini, i això provocaria que l'empresa tingués problemes per a pagar els
deutes i estigués prop de la suspensió de pagaments.
En la representació gràfica següent observem una estructura de balanç amb un fons de manio-
bra negatiu (FM < O), ja que l'actiu corrent és menor que el passiu corrent, és a dir, que una
part del passiu corrent està finançant l'actiu no corrent de l'empresa. Això explica per què el
fons de maniobra s'ombreja en l'actiu no corrent i en el passiu corrent.
Fons de maniobra negatiu: FM = AC - PC = PF - AF < O

Entradas relacionadas: