Conta t8

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,42 KB

 
caract. informacio comptable:q sigui rellevant,q sigui fiable,q sigui integra,q sigui comparable,q sigui clara.Normalització comptable:conjunt d normes, disposicions i principis q a d seguir la comptabilitat x aconseguir una homogeneitat q permeti una interpretació correcta i una comparació facil en el temps i l'espai.El PGC x a PIME pot ser aplicat voluntariament x totes les empreses q durant 2 exercicis consecutius, el dia d tancament tinguin almenys 2 dels casos següents:-q el total d partides d l'actiu n super 2850000€,-q l'import net d la seva xifra anual d negocis n superi els 5700000€.-q el nombre mitja d treballadors durant l'exercici n sigui superior a 50.ESTRUCTURA DEL PGC X A PIME:-Marc conceptual(obligatori),-Normes d registre i valoració(obligatori),-Comptes anuals(obligatori),-Quadre d comptes(facultatiu),-Definicions i relacions comptables(facultatiu).
ESTRUCTURA DL MARC CONCEPTUAL:-Comptes anuals i imatge fidel,-Requisits d la informacio q cal incloure en els comptes anuals,-Principis comptables(-Principi d'empresa en funcionament,-Principi d meritació,-Principi d'uniformitat,-Principi d prudència,-Principi d no-compensació,-Principi d'importància relativa),-Elements dls comptes anuals,-Criteris d registre i reconeixement comptable dls elements dls comptes anuals,-Criteris d valoració,-Principi i normes d comptabilitat generalment acceptats.DOCS.Q INTEGREN ELS COMPTES ANUALS:-Balanç,-Compte d perdues i guanys(Resultat d'explotació, financer, abans d'impostos i de l'exercici),-Estat d canvis en el PN,-Memoria.GRUPS PGC X A PIME:-1.Finançament basic,-2.Inmobilitzat,-3.Existències,-4.Creditors i deutors x operacions d trafic,-5.Comptes financers,-6.Compres i despeses,-7.Vendes i ingressos.

Entradas relacionadas: