Contacte de sons

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,73 KB

 
Sons oclosius:
Sords: Forts:
[p] [t] [k] [b] [d] [g]
(petaca) (bodegua)
1. Inicial: sons distintius.
Ex: pala [p], tia [t], gas [g]
2. Final: sons sords (ensordiment)
Ex: tub [p], mag [k], set [t], cap [p]
3. Inicial sí l· laba o paraula
a) sons sords: distintius
b) sons sonors:

- davant hi ha un so nasal o oclusiu:
[b], [d], [g] (realització oclusiva)
Ex: embut [b], indagar [d], engany [g]
- altres sons:
[ ], [ ], [ ]
4. Final sí l· laba o paraula:
a) darrera un so sord o vocal:

[p], [t], [k] (realització sorda, ensordiment)
Ex: tap obert [p], acid acètic [t]
b) darrera un so sonor
[b], [d], [g] (realització sonora, sonorització)
Ex: submarí [b], cap de trons [b]
5. Grups consonà ntics, final sí ll· laba:
[ ] (emmudiment)
Ex: cantar, fuster
- en cas que hi hagi vocal darrera:
[p], [t], [k], [b], [d], [g] (sensibilització)
Ex: anar-hi [ ], fer-hi [r]
6. Grups: -bl-, -gl-, -pl-, -cl-
Ex: poble [bb], segle [gg] (geminació)
Sons fricatius i africats:
sords [f], [s], [ ], [ts], [t ]
sonor [v], [z], [ ], [dz], [d ]
1. Final (ensordiment)
Ex: baf [f], guix [ ] , freds [ts]
2. Final sí l· laba:
a) despré s so sord (ensordiment)

Ex: baf calent [f], peix pudent [ ]
b) despré s so sonor o vocal (sonorització )
Ex: baf humit [v], els avis [z]


Sons nasals :
Assimilació :
bilabial [m]: enviar, canvi
alveolar-denatl [n]: ensonar, enriquir.
palatal [ ]: panxa, enginyer.
labiodental [ ]: infern, simfonic.
velar [ ] : encara, engany.
Sons laterals:
[l] alveolar: l
[ ] palatal: ll
Assimilació :
el joc [ ] , el llapis [ ] , àlgebra [ ]
lama [l], cala [l], val [l]
llama[ ], calla[ ], vall[ ]
Sons vibrants:
[ ]: simple
[r]: múltiple
- sons entre vocals
Ex: cara [ ], carro [r]
- [ ], en grups -br-, -pr-
Ex: present [ ], breu [ ]
- [r]:
· a principi mot:

Ex: riu, runa
· a final mot:
Ex: car, or.
· principi sí l· laba, despré s consonant:
Ex: folre, Enric.
· final sí l· laba, abans consonant:
Ex: porta, forma.

Entradas relacionadas: