Contaminació

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,49 KB

 

Efectes locals.Formació de boires contaminants o Smog.Manifestació típica d la contaminació urbana.Tipus:-Smog sulfurós o humit es va conèixer i va estudiar a partir dl greu procés d contaminació sofert a Londres.El seu origen es deu a l'elevada concentració en els nuclis urbans d partícules en suspensió(sutges,fums),SO  procedents d vehicles,calefaccions i indústries,i la seua combinació amb boires,vents en calma i anticicló.Es manifesta com boirina d color bru-gris produeix alteracions respiratòries q agreugen els processos asmàtics. L'smog fotoquímic té el seu origen en la presència en l'atmosfera d'oxidants fotoquímics(O ,PAN,aldehids)q sorgeixen d les reaccions d'òxids d nitrogen,hidrocarburs i oxigen amb l'energia provinent d la radiació solar ultraviolada. Es veu afavorit per situacions anticiclòniques,forta insolació i vents febles q dificulten la dispersió dls contaminants.Es caracteritza per la presència d broma,foració d'O ,irritació ocular,danys en la vegetació i materials com cuir i fibres sintètiques. Reaccions fotoquímiques.1.Formació d'ozó a partir dl cicle fotolític del NO . NO +llum=NO+O;O+O =O  Si no són presents els hidrocarburs,l'O  reacciona amb NO per formar d nou NO .No es desequilibra el cicle i no s'acumula O . 2.Formació d radicals lliures actius a partir d radicals d'hidrocarburs,q produeixen  l'oxidació del NO a NO  3.Formació del PAN.

Efectes regionals.Pluja àcida. Contaminació transfronterera,retorn a la Terra dels òxids d sofre i nitrogen descarregats a l'atmosfera en forma d'àcids dissolts en les gotes d pluja,o en forma d nevades,boires i rosades.  La pluja àcida depen d la velocitat d les reaccions químiques,la presència d'humitat en l'atmosfera i la dinàmica d l'atmosfera.El fenomen d la pluja àcida comença quan el sofre i el nitrogen presents en els combustibles fòssils mitjançant processos d combustió,com SO  i NO  ,q són transportades,reaccionen,es precipiten i es dipositen de dues maneres diferents:•Deposició seca.En forma gasosa o com aerosols,prop d les fonts d'emissió.•Deposició humida.La major part dls SO  i NO q romanen en l'atmosfera pateixen un procés d'oxidació en el qual es forma àcid sulfúric i àcid nítric,es dissolen en aigua q formen els núvols,podent ser transportats a centenars d km del focus emissor,i retornant a terra per mitjà d les precipitacions. Efectes:•Els ecosistemes aquàtics,l'increment d l'acidesa dls quals provoca una disminució o la desaparició d'espècies d'èssers vius.ex.pH infeior a 4 provoca la mort de plantes i invertebrats.•El sòl provoca un augment d la seua acidesa q provoca canvis en la seua composició,transformant-lo en sòl improductiu.•La vegetació,amb pèrdua d color en fulles,caiguda d'estes,mort d les copes.•Els materials:corrosió d metalls,deteriorament d pintures,descomposició d materials d construcció"mal d la pedra".   El soroll és un so excessiu o intempestiu,desagradable per a qi el percep q pot produir efectes fisiològics i psicològics no desitjats sobre 1 xsona  o un grup d xsones.

Entradas relacionadas: