Context sociopolític dels anys posteriors Guerra Civil

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,34 KB

 
Epoca de clandesinitat:
a la decada dels anys 30 la publicacio de novel.les en valencia va començar un cami que semblava que començaria a ser normal: sescrivien moltes mes novel.les. pero despres de la guerra civil el govern franquista imposa limits a la pulicacio de llibres en valencia i le censura se'ls mirava amb mes atencio. van haver de pasar 30 anys perqu el mercat editorial assolis un volum considerable per fer possible la professionalitzacio dun bon nombre descriptors i, per tant, que la literatura atoctona es pogues considerar normal.
Cap a la normalititat:
alguns novel.listes que havien publicat obres abans del conflicte bel.lic van continuar escrivint, i a la decadadels anys 40 es van publicar unes quantes novel.les a lexili: la majoria tenien com a tema la dura experiencia de lexili. Ben poques novel.les parlaven del conflicte armat propiamet dit. Deixant de banda aquest tipus de novl.la, el panorama novel.listic en a nostra llengua es comença a normalitzar a la decada dels anys 50.
La narrtiva valenciana de post guerra:
durant els anys de postguerra es produeix un augment en la quantitat de oveles publicades pels autors valencians, com I la pau( 1953) de miquel adlert; entre el cel i la terra(1956) i una dona com un altra, ambdues de Beatriu civera. El fet mes destacable es la iirupcio de la dona en el mon literari, practicament silenciada durant la renaixença, fet que otorga nous enfocaments a la narrativa valenciana, que visque en aquesta epoca el seu moment mes interesant des del s15. La maoria daquestes narracions segueixen el model de la novella de fulleto. aixi, en les dues obres citades de civera apareixen un narrador en tercera persona moniscient, dins dua continuitat temporal i amb personatges arquitipics. de vegades apareix un imid acosament a la problematica social, cam en lultim serf.


Corrents principals de la novela de postguerra:
la majoria descriptors que havien començat a publicar novel.les aban de la guerra seguiren el tipus de novel.la psicologica, que te una evolucio deferent en cada autor, tot i que la finalitat que es proposen es la mateixa: presentar un fris intern i extern de la vida en les nostres terres. Els novel.listes mes destacats daquesta tendencia son joan sales, xavier beguerel, maria aurelia i merce roda, que va evolucionar cap a u ntipus de novel.la poetica i simbolica.
cap als anys seixanta la novella es decanta vers el realisme objectivista, influida pel neorealisme europeu que havia sorgit com a consequenca de la segona guerra mundial i pels novelistes nord-americans del periode dentreguerres. lobra es caracterita pel fet descrocollar les vivencies de la infantesa durant la guerra que havien viscut; no hi falta tampoc lanalisi psicologica. lautor mes destacat es josep m. espinas.durant els anys 70 la novelistica en la nostra llengua es renova influida pels moviments americans i europeus de contestacio social i pels escriptors latinoamericans, terenci moix i monserrrta roig
els novelistes que comencen lbra a les dues darreres decades del segle XX no va nviuere la dura posguerra i solen centrar largument en els anys dinfantesa o en lanalisi dun cicle familiar. presenten tambe una procupacio per trobar tecniques oves i sovint reflecteixen la influencia dels nous mitjans de comunicacio i del llenguatge dels comics.

Entradas relacionadas: