Contingut essencial dels drets fonamentals

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,4 KB

 

Trets bàsics dels textos jurídics i administratius:Predomini de la funció conativa (normes, peticions, textos jurídics q es dirigeixen al receptor a fi d'influir en el seu comportament) Diversitat de gèneres en cadascun dels ambits (gèneres en funció del contingut i institució que intervé) Formats estereotips (cada genere segueix un model preestablert) Registre específic (caracteritzat pel grau de formalitat alt, terminologia especifica, formules estereotipades, sintaxi llarga i complexa i estil neutre i distant) Caràcter performatiu del missatge (expressar el missatge constitueix un acte polític, judicial o administratiu per part de l'emissor q pasa a tenir efectes inmediats) Univocitat (textos jurídics i administratius transmeten un missatge clar i precís q permet una sola interpretació)

Textos d'àmbits sociopolítics: Legislatiu (emanen institucions publiques q tenen competencies per dictar normes de comportament i convivencia dels ciutadans, a mes regulen el funcionament de la societat i estableixen drets i deures) Judicial (objecte iniciar, seguir i resoldre un proces judicial, tot i q els ciutadans poden intervenir com a emissors en general son documents preparats per professionals de dret) Administratiu (documents q estableixen la comunicació entre els ciutadans i administració, permeten demanar informació, presentar una queixa, sol·licitar una prestació...)
Textos legislatius: Institució: Llei (norma jurídica de caracter general i obligatori dicatada per organs del poder legislatiu) Decret (norma jurídica dictada pel govern de l'estat o generalitat) Ordre (norma dictada per un ministeri o conselleria) Reglament (regles dictades per organismes a fi de precsar l'aparició adequada d'una llei) Estructura: Referencies i títols (noms de institució q dicta el codi legar, numero de referencia, data i títol) Justificació (preambul on es justifica la necessitat social i política de la normativa i indica la base jurídica) Cos (desenvolupament del contingut de la normativa, estructurat en títols, capítols i articles) Diposicions finals (condicions d'aplicació de la normativa, derogació d'altres normes...) Sanció (signatura de l'autoritat q ratifica i fa valida la normativa)
Textos judicials: Demanda (document dirigit a un tribunal o un jutge a fi d'exigir un dret o iniciar un proces judicial) Querella o denuncia (acusació presentada davant un jutge contra algú a qui s'acusa d'algun delicte o algun dany físic o moral) Requeriment (document amb q una autoritat exigeix q la persona requerida executi un acte) Diligència (document q consta d'informacions i actes relacionats amb un proces judicial) Setència (resolució final d'un proces judicial formulat pel jutge o tribunal correponent) Apel·lació o recurs (document dirigit a un jutge o tribunal per demanar la revocació d'una sentència q considera injusta)
Recursos expressius: Interrogació retorica (recurs literari q formula una expressió interrogativa adreçada a interlocutor del qui no s'espera resposta) Comparació (recurs literari q consisteix en posar en relleu semblances entre dos referents de manera q destaquin qualitats no evidents) Metàfora i al·legoria (recurs literari q es basa en l'identificació d'un concepte o una expressió sobre una idea o un objecte al qual no descriu de manera directa amb la intenció de sugerir una comparació amb un altre element, al·legoria es metafora continuada) Metonímia (recurs literari q consisteix en identificació d'un terme amb el nom d'un altre per la relació basada en la contigüitat) Personificació (figura retorica q consisteix en atribuir qualitats humanes éssers no racionals, objectes, fenomens naturals...)


Entradas relacionadas: