Corranda significat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,84 KB

 

metafora: utilitzar una paraula en lloc d'un altre respecte a la qual te un significat semblant.

metonímia: amb que el continent subsitueix el contingut

personificació:  atribueix qualitats humanes a animals, coses...

al·literació: que es la repetició d'un meteix so.

anafora: consisteix en  la repetició d'una o diverses paraules amb dos mots que nomes es distingueixin en algun fonema

hipervaton: inversió de l'ordre de la drase

epítet: es l'adjectiu que subratlla una quealitat inherennt al substntiu que qualifica.

corranda: quatre versos heptasil·labs que presenten una rima creuada o encadenada 

sonet: composició de catorze versos ( dos quartets i dos tersets ) versos decasil·labs o alexandrins.

sextina: sis estrofes de sis versos decasil·labs. L'ultima paraula de cada vers de la primera estrofa es repeteix en els

versos de les altres 5 estrofes

variacions lingüisitques:

historiques: son les que depenen del temps de l'eòca historica que viu el parlant, de l'edat que te o la generació

que pertany.

socials: depenen del grup social a que pertanyen els parlants(classe social, poder adquisitiu, nivell cultural)...

estilístiques:  depenen de la cituació comunicativa.

llengua estandard: es la que garanteix la comunicació entre els parlants d'una mateixa llengua, i s'utilitza en els

mitjans de comunicació, ensenyament, per fet que es intel·ligible per a tots els parlants.

LITERATURA: 

JOSEP María DE SAGARRA: la seva obra es extensa i variada ja que deia traduccions, poesia, prosa narrativa....

ell es sentia noucentista. Com a poeta es va iniciar am els recusos lírics am cançons d'Abril i de Novembre

com a autor teatral, va estrenar 37 obres en vers  ( L'hostal de la Gloria)

i com a periodista  amb ( copa i puro )

JOSEP PLA I CASADEVALL: era noucentista.

obra: la seva obra de 44 volums que reflexa l'etapa que lo toca viure, analitza tot el que hi ha i va viure o observar:

paisatge, país, gent....

ell utilitza l'assais, el reportatge,biografia i narració...

Assaig: els pagesos / reportatge polític: croniques parlamentaries / biografies: Vida de manolo / dietaris: El

 queadern gris / relats de viatges: viatge a Catalunya / narracions: coses vistes

Entradas relacionadas: