Cosas

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,6 KB

 

Jordi Sant Jordi (fin XIV - 1425)

·poeta cortesa, nascut valencia fin s.XIV

·cavaller participa campanyes militars sardenya corsega napols, caigue presoner

·obra poetica breu, conservem 18 poemes

-mostra nova actitud mes sincera i humana, evolucio poesia cortesana

-encara influencia de amor cortes en els temes, el tipus de vers, i en la llengua emprada

·la modernitat de sajordi recau en el realisme i la sinceritat que apropa a humanisme

Ausias March (1397-1495)

·poeta guerrer, participa campanya militar amb alfons magnanim a italia, reve el titol

de falconer major del rei.

 ·es casa dues vegades, una amb Isabel Martorell i un altra amb Joana Escorna

·La seua poesia trenca poetica trobadoresca

-abandona la llengua occitana

-abasta major profunditat i sinceritat

-no obstant encara hi han topics trobadorescos

Referents Literaris March

referencia tres tradicions literaries

-poesia trobadoresca: el senyal , vasallatge

-poescia escolastica: amor com a malaltia, el plaer o virtud

-humanisme italia: amor com a idea

Diferencia entre March i dolce estil novo es actitud cap a dona

-la dama dels trobadors es senyora feudal (la de march no)

-poetes italians veien la dona angelicata, amb noblesa de cor

-march considera la dona com a esser huma amb virtuds i defectes

·amb aquestes idees march distancia dl pensament edad mitjana

pero segueix siguent poeta medieval pels temes que tracta

la metrica, l'actitud moralista

Obra March

conserven 128 obres dividides en :

·cants amor: teoriza sobre amor i considera clases damor

-amor sensual

-amor fi

-amor venal

cants amor dividits en cicles segon el señal

"Plena de Seny - Llir entre cards- Amor,amor - Mon darrer be-

-oh, folla amor-

·cants de mort: plora la mort d'una amada

·cants morals: analisi introspectiu de sentiments i contradiccions

·cant espiritual: dirigit a Deu penedirse pecats, demanar ajuda

Estil Poetic de March

·versos durs e intensos per la condensacio de significats

·estil eliptic amb hiperbatons abundants, dificl entendre

·llengua culta, sense exclour expresions coloquials

·gran varietat recursos literaris

-compararions tema militar,medic,mortuori

-metafores amb imatges tristes macabres violetes

-abunden interrogacions retoriques i apostrofs

-tambe personificacions i hiperboles

Jaume Roig (1400- 1478)

·unica obra "L'espill" amb la seguent estruct

- prefaci : roig declara intencio donar concells per desconfiar dones

-De sa joventut: narra primera persona seues aventures

-Cuan fos casat: explica fracasos sentiment atribuits sempre maldad dona

-Lliço de Salomo: salomo fa llarga atribada contra dones

-Enviudad: decidix dedicarse a la vida contemplativa

·L'obra retrau tradicio medieval de misotginia

·Critica de forma caricaturesca totes dones menys:

·Tambe hi ha una critica a la societat de epoca amb realisme

sobre els costums de vida urbana, les diversions, mentjars..

·Es una narracio amb versos apariats tetrasilabs

·Llenguatge popular i molt ric, abunden expresions coloquials

Joan Rois de Corella

escriptor aristocrata, de prosa i poesia

·com a poeta autor de poesia religiosa, circumstancial, amorosa

·destaca poema inclos dins obra "Tragedia de Caldesa"

·introdueix el topic mort per amor a la "Balada de la Garsa i lesmerla"

·empra versos cultes, retorics, musicals qe mostren la seua formacio

llatina i les seues aspiracions humanistes, estil inspirat en els clasics

Corrent Satiric Valencia

·prosperitat economica valencia s.XV propicia visio literatura com divertiment

manifestada amb certamens poetics i tertulies literaries

·El corrent satiric te presendent "espill"Jaume Roig

-es desenvolupat pels poetes de la tertulia

-les obres son colectives i amb funcio ludica molt marcada

-intencio critica manifestada amb discurs humoristic sovint misogin

Obres:

-"El proces de les oliveres": devat sexualitat joves i vells

-"Somin deJoan Joan": critica costums femenins

-"La brama dels llauradors de l'horta" Jaume Gassull

-"Coloqui de dames": discusio dona casada i viuda sobre temes erotics

Entradas relacionadas: