Costos II

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,09 KB

 

1. Calcula el cost estàndard unitari de fabricació del producte X. Determina el cost unitari de cada un dels component del cost                                           Cost unitari estàndard de fabricació = Cost de les vendes / un.venudes = 510.000 / 15.000 = 34,00 €   MP estàndard tècnic: 105.000 kgs per 15.000 unitats. Per tant, l'estàndard tècnic de la MP és = 105.000 / 15.000 = 7 kgs / un. MP estàndard econòmic és 2 €/kg  cost unit estàndard unitat és = 7 Kg/u*2 €/Kg = 14€/unitat el pressupost de MP = 14 €/u * 15.000 = 210.000 € MOD Estàndard tècnic = 3 h/home; previsió 15.000 u. hores totals MOD previstes són: 45.000. Estàndard econòmic=225.000€/45.000 hh=5€/hh Cost unitari estàndard MOD per unitat X = 3 hh/u*5 €/hh= 15 €/unit Per a  producció de 15.000 u, el pressupost de MOD = 15 €/u * 15.000 = 225.000€ Cost indirectes de fabricació (CGF) costos totals indirectes de fabricació = 510000-210000-225000 = 75000; 60%fixos i 40%variables. Per a la producció de 15.000 un la previsió són 30.000 hm. Per tant, l'estàndard tècnic és de 2 hm/un L'estàndard econòmic dels CGFfixos = 45.000 € / 30.000 hores màquina = 1,5 €/hm Estàndard econòmic dels CGFvariables = 30.000 € / 30.000 hores màquina = 1€/hm 2. Calcula les desviacions en els costos de la Matèria primera i de la Mà dobra directe (tècnica, econòmica i global).causes d'aquestes desviacions. Desviacions en els costos de la MPDesviació tècnica DT = ps * (Qs - Qr), ps = preu previst kg Qr = quantitat real consumida Qs = quantitat de MP que s'hauria d'haver consumit DT = 2 * (13.000 * 7 - 93.600) = - 5.200. desfavorable. causa pot ser que la MP fos de pitjor qualitat de la esperada. Desviació econòmica  DE = Qr*(ps - pr),on: Qr=quantitat real comprada pr=és el preu real compra ps= preu previst compra DE=93.600*(2- 2,1)= - 9.360 Desfavorable. causes un augment de preus del proveïdor, encariment dels costos del transport de la MP.Desviació global DG = DT+ DE= -14.560 Desviacions en els costos de la MOD  Desviació tècnica DT= ts*(Hs - Hr),on: ts = preu previst per hora-home Hr = hores reals totals treballades de MOD Hs = les hores-home que s'haurien d'haver treballat DT = 5 * (39.000 - 41.600) = -13.000 Desfavorable. causa la MP de pitjor qualitat de la esperada, i per això shagi necessitat més temps per a la seva fabricació. També treballadors contractats menys qualificats amb menys experiència i per això augmenta el temps de producció.Desviació econòmica: DE = Hr*(ps-pr), on: Hr=hores treballades pr = preu real ps = preu previst per hora      DE = 41.600 * (5 - 4,9) = 4.160  Aquesta dada podria confirmar el que hem comentat anteriorment: els treballadors contractats eren menys qualificats (i per això sels hi ha pagat menys, desviació econòmica favorable), però això ha fet que el temps de fabricació hagi augmentat (desviació en eficiència desfavorable) Desviació globalDG = (Hs * ts) - (Hr * tr) = 39.000 * 5 - 203.840,00 = -8.840,00                                                                                                         3. Calcula les desviacions en els costos indirectes de fabricació (pressupostp, rendiment i activitat) i explica el seu significat (30%)
Desviació en Pressupost: DB = (tsv - trv)*Hr + (Fp - Fr)On,tsv = estàndard econòmic dels CGF variables = 1 €/h màquina trv = coef.econòmic real dels CGF var.= 25.740 € / 28.600 hm = 0,9 €/h màquina Hr = Unitats d'obra totals reals = Hores màquina = 28.600 hores Fp = Costos fixes pressupostats = 45.000 € Fr = Costos fixes reals = 48.620€ DB= (1-0,9)*28.600 + (45.000 - 48.620) = 2.860 - 3.620 = - 760 € Desfavorable La desviació en pressupost és desfavorable. Els costos generals de fabricació indirectes han sigut més elevats que el previst. Això és degut a la desviació en els costos fixos, perquè la desviació en els variables ha estat favorable Desviació en Activitat: DA = (Fp/Hp) * (Hr - Hp) On  Fp = Costos fixes pressupostats = 45.000€
Hp = Unitats dobra totals pressupostades =hores màquina pressupostades =30.000 hm Hr = Unitats dobra totals reals = Hores màquina reals treballades = 28.600 hm DA = (45.000 €/30.000 hm)* (28.600 - 30.000) = 1,5 €/hm * (-1.400) = - 2.100 € Desfavorable aquesta desviacióens indica si l'empresa està en subactivitat (quan Hr<Hp, desviació en activitat negativa), és a dir que està malbaratant recursos. Vabé, S.L. en el 2009 es troba en subactivitat: la capacitat normal són 30.000 hm i només ha utilitzat 28.600 hm Desviació en Rendiment o Eficiència: DR = ts * (Pr *hs - Hr)
On,  ts = tsv + tsf = 1 + 1,5 = 2,5 €/hh Pr = Producció real Hr: Quantitat real dunitats dobra = 28.600 hores màquina.
hs: quantitats estàndard dunitats dobra necessàries per a la fabricació duna unitat = quantitat estàndard dhores màquina (ja que la udo és la hora màquina) necessàries per fabricar una unitat de producte = 2 hm/u  DR = 2,5 * ( 13.000 * 2 - 28.600) = -6.500€. Desfavorable s'han utilitzat més unitats d'obra (hores de mà d'obra) que les previstes. Desviació Global:DG = DB + DA + DR = -760 € - 2.100 € - 6.500 € = - 9.360€
5. Calcula el resultat analític real del període a través de la compte de resultats estàndard ajustada a lactivitat real i les desviacions Per fer el resultat real en un sistema de costos estàndards hem de construir la compte de resultats flexible ajustada a lactivitat real (13.000 unitats) i sumar (o restar, depenent del signe) les desviacions calculades.Producte X+ Vendes546.000 - Cost Vendes 442.000= Marge Brut 104.000- costos administ 9.450= Resultat 94.550+/- Desv.MP -14.560 +/- Desv. MOD -8.840 +/- Des. CGF -9.360 = Resultat Real 61.790 cost vendes (34,00 €/u)* unitats realment venudes (13.000 unitats) Veiem, per tant, que si shagués mantingut el cost unitari estàndard, el resultat ajustat a unes vendes de 13.000 unitats hagués estat de 94.550 euros. Però, les desviacions desfavorables fan que el resultat real hagi estat de 61.790 euros.


Entradas relacionadas: