CTMA recursos naturales

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 
4el sòl com a recurs:4.1ús agricola dl sòl:el medi natural qeda humanitzat.les modificacions provenen de la llaurada qe modifica oritzons dels sòls agricoles,de ls aportacions d fertilitzants, d la instalacio de sistemes de reg,de la instalacio d mesures d'antierosió. diferencia de medi natural i agricola: agricola sotmes als impactes del huma amb adobs, llaurads...fertilitat: capacitat q te 1 sòl x donar a ls plamts els nutrients q necesiten x creixer.vegetals + import: cereals, tubercles,arbres fruiters, hortalisses. a Cat. abandó de conreus.4.2us ramader del sòl:pastures o prats d'herba:extensions de terreny amb herba tendra, sense tija,q fa la fotosintesi arran de terra.especies +usades: bovins, quins, porcins, avins i cabrum,aviram, coniils. ramaderia tradicional: metode d subsistencia, basada en la tranhumància i el nomadisme i extreu un ? rendiment d la carn i llet de bestiar. ramaderia moderrna: basada en la cria dls animals en estables a l'aire lliure,alimentats amb productes preparats i clasificats x razas.4.3us forestal del sòl:silvicultura:conjunt de tcniqs aplicades a l'explotacio dls boscos amb lonj d0optimizar els recursos utils del bosc x a l'esser humà.-Hi ha 2 tipos d bosc:a)boscos alts o de llavor:es reprod sxualm x llavors i formats x arbres grans dimensions.b)boscos baixos o d rebrot:es reprod x via vegtativa a partir d brots des de la soca i q assolixn mides infrirors a les del tronc nascut d llavors.4.4 la gestio del sòl: multiples usos cal gestionar-los be tenint en compte mesures com: mantenir el sòl amb vegetacio, coincidir el sentit de les llaurades amb les corves de nivells dl terreny, ? l pendent dels vessants (bancals), evitar retorces d barrancas amb construccions de dics, fer repoblacions forestals, abandonar cultius en zones marginals i transformar-los en zones d pastura estable, instalacio d barreres vegetals x frenar la força dl vent, constrir murs on hi hagi perill d'esllavisades i despreniments, fer planificaio urbanistica adequada, desenvolupar espais naturals protegits x prservar sistemes naturals, evitar l'us abusiu de fertilitzants i plaguicides x fenar la contaminacio de sòls. 4.5transformacio del paisatge:estudiar el medi ambint es examinar tots els elements q el component q s'hi estableix, en canvi el paisatge es simp,ement el conjunt d'elements visuals d'1 medi determinat.transformacio de paisatge x causes: procesos geologics interns i externs, vgetacio, humanitat.paisatge:conjunt d'lements geografics d'1 territori.2 tipos:natural:no ha estat modificat x l'humà,humanitzat:l'element antròpic ha actuat i ha modificat els elemnts naturals.es pot diferenciar diferents tipos:rural,agrari,urbà,industrial.

Entradas relacionadas: