Curs alt + curs baix + curs mitjà

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,84 KB

 
12.4 Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La qualiicació d’aquestes matèries serà de suicient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc.12.5 L’alumne/a que en inalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment es pot repetir dos cops el quart curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa.12.6 L’alumnat té dret a cursar l’educació secundària obligatòria en els centres ordinaris ins als divuit anys complerts en l’any natural en què inalitza el curs.14.2 L’alumnat que hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l’etapa obté el títol 14.3 L’equip docent, considerant la maduresa d l’alumne/a i el seu grau d’assoliment de les compet bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol.  Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents.

Entradas relacionadas: