D

Clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,7 KB

 
15.1-Introducció Una de les raons que va desencadenar la II Guerra Mundial, va ser la manca de cooperació internacional i la crisi dels anys trenta amb conseqüència desprès de la II Guerra Mundial. Els països van acordar constituir organismes internacionals amb la finalitat de fomentar la cooperació internacional i evitar així els errors del passat. B1-ONU Fou fundada el 1945 amb 51 països, amb l’objectiu de mantenir la pau mitjançant la cooperació i la seguretat col·lectiva. L’any 2007 i figuraven 192 nacions. Gairebé totes les del mon, accepten les obligacions derivades de la carta de nacions unides. És un tractat internacional en el qual s’estableixen els principis fonamentals i les relacions entre països. //Principis: 1-Mantenir la pau i la seguretat internacional. 2-Fomentar les relacions d’amistat entre les nacions. 3-Cooperar per resoldre problemes internacionals i promoure el respecte dels drets humans. // Els països tenen la seva pròpia sobirania política. L’ONU únicament proporciona els mitjans per intentar resoldre els conflictes internacionals i formular politiques. Per tant l’ONU no pot obligar a cap país a càtar les resolucions que emet. // Tots els estats membres tenen veu i vot en les votacions democràtiques per orientar l’opinió de la comunitat internacional amb determinats assumptes o conflictes, però en realitat qui té la ultima paraula es el grup de països selecte. // Aquests 5 membres son permanents al consell de seguretat i tenen dret a vet . XINA, EUA, RÚSSIA, FRANÇA i REGNE UNIT. B2-GATT (Acord general sobre aranzels duaners i comerç) // Va néixer amb la finalitat de regular la circulació de mercaderies per tal d’evitar els perjudicis que el proteccionisme podria tenir sobre certs països. // A la ronda de Uruguai el 1995 és va marcar la seva pròpia desaparició tot e impulsa considerablement les relacions internacionals, nomes realitzava reunions periòdiques i per tant era necessari un òrgan permanent amb matèria de comerç internacional.B3-OMC De les cendres del GATT neix l’any 1995 l’OMC. L’OMC va sorgir amb l’intenció de esdevenir la referència del comerç internacional, els principis basics que persegueix són els següents: // Principis: 1-El comerç sense discriminació: Qualsevol acord que subscriuen 2 països de l’OMC s’ha de fer extensible a la resta de països, que formen part de l’organització. 2-Accés previsible i creixent als mercats: Consisteix amb limitar les mesures proteccionismes amb una tendència a eliminar-lo per afavorir el lliure comerç. 3-Promoció d’una competència lleial: Aquest principi persegueix les formes deslleials de competència. 4-Foment del desenvolupament i la reforma econòmica: Els països amb vies de desenvolupament sels permet períodes de transició perquè s’adaptin a les disposicions més exigents de l’OMC. A més s’afavoreix l’accés dels seus productes als mercats internacionals.
B4-FMI (Fons monetari internacional) i el Banc Mundial// Són dos organismes vinculats a l’ONU que van néixer el 1944 amb els següents objectius: Objectius: 1-Assolir l’estabilitat dels tipus de canvi. 2-Garantir la liquiditat internacional i crear un sistema multilateral de pagaments. 3-L’FMI també concedeix préstecs als països a traves del banc mundial sobretot a aquells que estan en vies de desenvolupament, per això utilitza fons adicionals que alguns estats membres es comprometen a aportar. B5-OCDE (Organització per a la cooperació i desenvolupament econòmic) // Es un fòrum de consulta i coordinació de governs creat en 1961, es discuteixen i analitzen politiques econòmiques ambientals, tecnològiques, educatives, laborals i comercials dels 30 països que la composen. L’OCDE també s’anomena el club dels rics, ja que els països membres proporcionen al mon el 70% del mercat mundial. Objectius: 1-Promoure l’ocupació, el creixement econòmic i la millora dels nivells de vida en els països membres. 2-Ajut a l’expansió econòmica en el procés de desenvolupament tant de països membres com d’aquells no membres. 3-Amplia el comerç mundial multilateral, sense criteris discriminatoris d’acord amb les composicions internacionals. //Requisit principal per esser membre del OCDE és liberalitzar progressivament els moviments de capital i de serveis financers.15.2- La integració econòmica A- Introducció
És el procés d’unió de mercats amb l’objectiu de formar espais supranacionals, més competitius i eficients que els d’origen. // A diferencia de la cooperació d’integració econòmica, suposa l’aplicació de mesures que afecten a la sobirania nacional. //L’idea bàsica, és que un grup de països preferentment amb un nivell de desenvolupament semblant s’associen amb el propòsit d’eliminar entre ells restriccions al comerç.
B- Tipus d’integració B1- Àrees de lliure comerç Els països membres acorden l’eliminació de totes les tarifes, quotes i altres barreres del comerç. En quant el comerç amb la resta del mon, cadascun dels membres es lliure d’establir els seus propis aranzels o quotes. S’ha de senyalar que el lliure comerç es limita a aquells bens que es produeixen dins l’àrea. B2- Unions duaneres Els països integrants acorden eliminar totes les restriccions al comerç entre els seus membres i al mateix temps establir una tarifa externa comuna a les importacions de la resta del mon. Aquest fet implica que les mercaderies que entren en una unió duanera s’enfronten a les mateixes tarifes independentment de quin sigui el país importador. B3- Mercats comuns Característiques:1-Els països integrants acorden eliminar totes les restriccions al comerç entre els seus membres. 2-S’estableix una tarifa externa comuna de les importacions de la resta del mon. 3-És permet el lliure moviment dels factors de producció (treball, capital, empreses) dins la comunitat.


4-És poden oferir lliurament dins el mercat comú serveis financers. 5-Els països membres prenen politiques comunes amb matèries tals com seguretat social, imposició, transport, agricultura i competència. // L’estreta associació entre països membres exigeix que s’estableixin organismes supranacionals. Aquestes institucions supervisaran el funcionament de la comunitat i vigilaran que es compleixin les normatives i regulacions per part de tots els països membres. C- Conseqüències de la integració Aquestes fases d’integració permeten l’aparició de les economies d’escales. Com que el mercat és més gran, les empreses són més eficients, assumeixen menys costos i abarateixen la producció perquè es repartesquin els costos entre mes unitats de producte. 1-Desenvolupament d’activats conjuntes. Com a molts projectes sobretot relacionats amb la tecnologia exigeixen grans inversions difícils d’abordar de manera individual. 2-Major especialització. Si no hi ha barreres proteccionistes, resulta més fàcil de desenvolupar o potenciar els avantatges comparatius. 3-Major poder de negociació amb front d’altres potencies negociant amb bloc es poden obtenir mes avantatges que negociant aïlladament. 4-Major eficiència productiva amb suprimir les barreres aranzelàries hi ha un major nombre d’empreses que competeixen en el mercat amb la qual cosa que intensifica la competència. Les empreses esdevenen mes eficients i milloren la qualitat dels productes alhora que redueixen el preus.

Entradas relacionadas: