Dades complementàries Currículum

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 
La solicitud: document generalement adresat a l'Administacio en el qual exposem una situació i demanem quelcom. Aquest document serveix per a engegar un precediment administratiu. Es tan corrent k les mateixes administracións solen tenir en disposisio del public els models impresos de solicitud. El ser contingut s'estructura en 4 arees: Dades personals, exposisio de motius, petició concreta i finalment un darrer bloc informatiu en k es fa constar la datació (lloc/data), signatura del emissor i el destinatari, es a dir nom del organ o carrec al k s'adresa la solicitud Currículum parts: Dades personals (nom data i lloc naixement, adresa, telefon, DNI, correu Electronic) Formació (Títols, Altres cursos, Experiencia profesional, Dades complementaries, idiomes)Entradas relacionadas: