Declaració universal dels drets humans

Enviado por ojitos y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,93 KB

 

Quines necessitats tenen els infants?A)necessitats fisiològiques: alimentació. Temperatura, higiene,son, activitat física (exercici i joc), protecció dels riscos reals, salut.
B)necessitats de socialització i interacció:
necessita relacionarse i comunicarse am els altres per poder elaborar una inatge adequada d'ell.
C)necesitat de moviment; en els 1ers anys adquireix un progressiu control del cos i es desenvolupen habilitats motrius importants,q lescola infantil a de promoure.D)de descobriment, exploració i coneixement,joc; el nen après en interacció amb els altres i am els objectes. S'enriqueix de lambient q lenvolta,apren dell,coneix,transforma         e)necesitat dautonomia: etapa en la q els nens pasen duna total dependencia d ladult aun grau d'autonomia important. Fonamental q lescola intervingui recolzant al nen.

DECLARACIÓ; Es un document que descriu una sèrie de drets però que no implica compromís per part de lestat.
CONVENCIÓ: es un acord que prenen els estats quan posen en comú algun tema. Te una força jurídica, es a dir, que tenen la obligació de complir amb els fets donats a la convenció.
TRACTAT: es quan sestableixen uns acords entre els estats, es com un pacte entre ells.
PROTOCOL: es un conjunt dactuacions per portar a terme en moments determinats. Aquests poden ser tant a nivell destat, com a nivell general, es a dir, podem trobar un protocol en cas de guerra (nivell destat) i per portar a terme un a cura en infermeria.
RECOMANACIÓ:son textos internacionals però no tenen caràcter obligatori. Es recomanat, es a dir, que si vols ho agafas i si no, no!
DEURE: es com una contraposició als deure.
PATRIA POTESTAD: Es la que obliga als pares a dotar de protecció i asistencia als seus fills, mentre siguin menors dedat a no ser q sels hi hagi declarar incapaços de fero.emancipació: dret a marxar de casa a la majoria d'edat. tutela: poder q otorga la llei a certes persones amb lobjectiu de protegir linfant. Substituei la patria potestad en cas de mort o incompliment des seus deures. guarda:situació temporal dacolliment dun menor desemparat atraves d1 família en regim dacolliment o una institució.


FACTORS DE MARGINALITAT: precarietat economica, problemes de salut, motius socials,problemes personals i laborals, precarietat en lhabitatge,drogadicció i les causes escolars                                                                                   EAIA: equip atenció infancia i adolescencia  SSAP: servei social atenció primaria  ACIM: assoc.Catalana infancia maltractada    DGAIA; direcc.General atenció infancia i adolesc.   CRAE: centre residencial acció educativa  ICAA; inst,catala acollim i adopció  UDEPMI; unitat de detecció i prevenció de maltractament infantil   EVAMI; equip de valoració de maltractament infantil             EFI; equip funcional dinfancia   ASJTET; area de suport al jove tutela i extutela   ICASS, inst catala assistencia i servei social.constitució: descentralització  de lestat. Legisla de manera independent les C.A. Cada C.A te unes cpmpetencies exclusives diferents,en aquests cas les infantils.Per un altra banda, ens a donat un Març normatiu fora del qual no es pot legislar per sisol

1913:intent de la 1º assoc.Internacional. Precursors Korzab i Jeeb  1914/18: 1º G.M   20:u.I.Ajut.Inf 21; es redacta una declaració dels infants 24; declaració de Ginebra 5principis. 40/45: 2º G.M        1946: es crea unicef  59: declaració dels drets dls infants 89: convenció dels drets.                                                                                                  menys EU i spmalia q no firmen la convenció delsdrets. Passa tant de temps q no arriba la convenció x el context historic,quan va apareixer  la idea sobre els Drets inf, va arribar la 1ºG.M q fa descorcollar tota la declaració de Ginebra. Quan la G,sacaba la transcicio la deixa penjada i orim portes a la 2ºG.M q amb aquesta tot sacaba de trencar i ningú no agafa compromís en lanterior declaració. Finalment s'adonen q an de posar fi al seguit derrors i es crea la convenció q fa responsabilitzar i comprometre els estats participants.

Entradas relacionadas: