Delegació de signatura

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,43 KB

 
Competència.Concepte:La competència d’un òrgan és el conjunt de funcions que li són atribuïdes per l’ordenament, que obeeix al principi de divisió del treball. La definició jurídica de competència seria la mesura de la potestat atribuïda a l’òrgan. Característiques:-Habilitació prèvia i necessària perquè l’òrgan pugui actuar vàlidament.-La competència té el caràcter d’irrenunciable.-Si l’òrgan que aprova una norma o acte li manca la competència, incórrer en un vici que determinarà la seva nul·litat o anul·labilitat.-Si alguna disposició atribueix competències a una Administració, sense especificar l’òrgan que l’ha d’exercir, s’entendrà que la facultat d’instruir i resoldre els expedients correspondrà als òrgans inferiors competents per raó de la matèria i del territori, i d’existir-ne varis d’aquests, al superior jeràrquic comú.-L’alteració de competències pot produir-se amb anterioritat a l’inici d’un o varis procediments administratius o un cop incoats els mateixos.-La competència de l’òrgan exigeix, a més de l’atribució que hem explicat, el nomenament i la pressa de possessió del titular, amb caràcter previ a l’actuació administrativa.Criteris de determinació de la comp:a)Material.B)Territorial.C) Jeràrquic.D)Fraccionament.Classes de competència:1.Forma d’atribució: - Genèriques -Específiques.2.Rigidesa de l’atribució: - Exclusiva - Alternativa -Compartida - Concurrent - Indistinta - Substitutòria.Tècniques d’alteració de l’exercici de les competències.La competència és irrenunciable però el seu exercici es pot veure alterat per dues vies:1.Dues tècniques històricament lligades al principi de jerarquia:A)Delegació de competències.A) Concepte: La delegació és la resolució d’un òrgan en virtut de la qual es transfereix a un altre òrgan de la mateixa entitat l’exercici de competències que estan atribuïdes al delegant. b) Característiques: 1.La titularitat de la competència la manté l’òrgan delegant i per tant la delegació només afecta a l’exercici de la competència delegada.2.L’òrgan delegant pot modular en l’acord de delegació l’abast exacte del mateix.3.L’òrgan delegant al posseir la titularitat de la competència pot revocar-la en qualsevol moment.4.La delegació pot realitzar-se entre òrgans unipersonals i òrgans col·legiats de l’administració activa, que vol dir, que no es podrà fer per part d’òrgans consultius.c) Requisits de formals:1.La delegació i la seva revocació s’hauran de publicar en el butlletí oficial de l’AP que pertanyi l’òrgan delegant (13.3).2.S’haurà d’expressar la circumstància que la resolució s’adopta en virtut de delegació a cada una d’elles. (13.4).d)Finalització de la delegació:1.Finalització del termini o les condicions previstes a l’acord de delegació.2.Voluntat de l’òrgan delegant.3.No acaba per canvi de titular de l’òrgan delegant tot i que part de la doctrina així ho prevegi.

Entradas relacionadas: