Ús dels pronoms febles

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,27 KB

 
Dialogar es reproduir d'una manera directa les paraules que intercanvien dos o mes interlocutors. Aquests interactuen i modifiquen el seu missatge a partir del que diuen.
Les funcions basiques son:
Expressiva: o emotiva, perque lemissor expressa allo que sent. Conativa perque sincita el receptor a actuar o respondre. Fatica perque es necessari comprovar si l'interlocutor escolta i segeix la conversa. El dialeg pertany a la llengua oral. Usem també el gest. En els textos dialogats escrits que solen apareixer barrejats amb la descripció i la narració l'us dels signes de puntuació es molt important per reflectir-ne l'entonació.
Segons el context i la finalitat, els textos dialogats es poden classificar en: Espontanis- Converses cara a cara on s'usa llenguatge colloquial i tenen una durada variable.
Planificats: Com les entrevistes. Segons el tema, s'usa un llenguatge coloquial o estandard pero te una durada limitada.
L'estructura dels textos dialogats son molt variades. Pero la conversa oral sol presentar aquestes parts:
Inici: Salutacions, formules de cortesia... Proposta d'un tema: Plantejament d'allo que interessa com raonar. Desenvolupament: intercanvi d'informacions i opinions d'argumentacions entre els interlocutors.
Tancament: Conclusió, valoració de l'encontre i formules de comiat.

Els pronoms interrogatius s'utilitzen per a formular preguntes directes i indirectes. Qui- fa referencia a persones, es invariable, no te morfemes ni de genere ni de nombre, pot anar acompanyat d'una preposició. Que- Fa referencia a coses, es invariable i pot anar acompanyat d'una preposició. Hi ha uns quants adjectius que actuen com a pronoms interrogatius quan el substantiu se sobreentén: Quin i Quant- adjectius variables. Els adverbis poden actuar com pronoms interrogatius. Quan- Moment On-Lloc Com- Manera. En una oració podem substituir mes d'un element per un pronom feble, de manera que formen combinacions. Normes:
Quan dos pronoms s'apostrifen, l'apostrof a la dreta. Davant del verb els pronoms combinats es poden escriure separats apostrofats entre si o el verb. Darrere del verb poden anar units amb guionets i apostrofs o amb guionets. L'ordre de colocacio dels pronoms febles son: 3a persona reflexiu-es 2a persona-et,us 1a persona- em ens 3a persona- li,els,el,la,els,les i adverbials i neutre- en hi ho. Les oracions juxtaposades estan formades per dues o mes oracions simples unides per coma o punt i coma. La lletra s es presenta dos fonemes: Sord o sonor.
Sonora-Escriurem s: entre vocals i en els derivats i compostos de dins, fons i trans-. Escriurem z: Al principi de paraula, després de consonant, en culturismes d'origen grec i en les terminacions zoic, zoide i zou.
Sorda- S: al principi i final de paraula. Davant o darrere de consonant. Ss- entre vocals. c:davant de les vocals e i i. En posició inicial i entre consonant i vocal. ç- Davant de les vocals a o i u. En posició final de paraula. El barbarisme es una paraula duna altra llengua que es usada en lloc de la que ja te la llengua propia per a designar el mateix concepte. Una interferencia lingüística es l'us inadequat d'una paraula extranya en la llengua propia durant el proces d'aprenentatge d'una altra llengua. Es molt comú en les comunitats bilingües,

Entradas relacionadas: