Derivats de paraules

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,45 KB

 

- Flexió: afegir morfemes gramaticals o flexius a un lexema segons les regles de la concordança gramatical i semàntica. Ex: xic, xica.

- Derivació: afegir la lexema un o més morfemes derivatius i afixos. Es pot produir per l'aportació d'un prefix (anormal); d'un sufix (gentada); d'un prefix i un sufix(impensada); d'un infix i un sufix(polsegós); i d'un prefix, un infix i un sufix (enblanquinat).

- Composició: permet obtenir paraules mitjançant la uníó de dos lexemes ja existents. Es poden unir sense variació (ferrocarril), o bé formar-se a partir de la flexió de noms, adjectius i verbs (rentaplats).

- Habilitació: es basa en l'ús d'un mot amb la funció que no és la pròpia. No crea paraules noves, sinó que asigna als mots ja existents funcions que no els són habituals. Ex: blau (adj o subs).

- Sintagmació: per a designar un objecte o un concepte fem servi´r un sintagma, els elements del qual presenten un ordre i una forma ja fixats per l'ús, de manera que actuen com si foren una sola paraula. Ex: el compte corrent --> els comptes corrents.


- Locucions, frases fetes, refranys i proverbis:

Locució: combinació fixa de dos o més mots, units sovint per una sintaxi particular, amb un sentit unitari. Ex: a poqueta nit.

Frase feta: locució construïda al voltant d'un verb que actua com a nucli. Ex: alçar la mà.

Refranys: frases fixades, d'origen popular, amb contingut didàctic o moral. Ex: no ofén qui vol, sinó qui pot.

Proverbis: origen filósòfic, mitològic o religiós. Ex: Val més meréixer honors i no tenir-los, que tenir-los i no meréixer-los.

- Metaforització: usar un mot que expressa un concepte literalment per a designar-ne un altre amb el qual té alguna semblança de significat. Ex: el portal d'Internet.

- Préstec o manlleu: mecanisme extern de creació que genera paraules noves a partir de termes d'altres llengües. Ex: armilla, tabac, dossier, piano, xandall.

Entradas relacionadas: