Descripció d'espais

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,61 KB

 

La narració i la descripció.
Narració: És un text en el què sexpliquen uns fets reals o imaginaris que pesen al llarg dun temps en un lloc. Els elements son:
- Narrador: explica lhistoria, pot ser intern o extern.
-personatges: protagonistes o secundaris.
-Lloc: on pasa lhistoria.
-Temps: Època en que pasa.
-Fets: Coses que passen.
Lacció sorganitza en:
-plantejament: situació inicial.
-Nus: desenvolupament.
-Desenllaç. Situació final.
Descripció: És un text en què es presenta amb detalls un objecte, una persona, un lloc... Intervenen tres factors:
-lesment de les parts o aspectes: la categoria lèxica és el nom.
-Caracterització: Fem servir adjectius, sintagmes preposicionals, comparacions, etc..
-Localització: Utilitzem adverbis, locucions adverbials, etc...Loració composta.
És una oració que té 2 o + verbs.
*cada oració simple duna composta es diu proposicions. Connectors:
-Conjuncions: i, o però, si, doncs, sinó, ni.
-Locució conjuntiva: finsi tot, per tant..
- pronoms relatius: que, qui, el qual, la qual, quan
Tipus doracions compostes:
-Juxtaposició: mateix nivell, enllaçadés per signe de puntuació.
-Coordinació: mateix nivell, enllaçadés per connectors.
-Subordinació: relació dinclusió, enllaçadés per connector.

La hiponímia i lhomonímia
la hiponímia: Relació sintàctica dinclusió, per la qual el significat dun mot engloba el dun altre. Ex. Ocell(hiperònim)[terme genèric] > canari (hipònim) [terme concret]
L'homonímia: Propietat que tenen dues o més paraules que sescriuen igual però tenen significats diferents.
- Homògrafes: sescriuen igual pe`r es pronuncien diferent. Ex. Pegar - pegar.
- Homòfones: sescriuen diferent i es pronuncien igual. Ex. Vall - ball.

Entradas relacionadas: