Dfzgf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,73 KB

 
fluvial:detrítics, predominen conglomerats gresos o pelites, (clasts arrodonits)//laminacio encreuada, granoclassificacio,ripples i marques de corrent// es poden trobar petjades o esquelets a les argiles.al.luvial:conglomerats i bretxes(mala classificacio)//granoclassificacio//no fossils.desèrtic:predomina la sorra classificada diposits de loess fets per llims//laminacio encreuada dunnes i ripples.//no fossils.glacial:detritics mal classificats amb clasts angulosus (bretxes)// no estratificacio ni cap estructura//no fossils.lacustre i palustre:sorres fines i argiles , evaporitiques i carbó(en pelustre)//petjades.proximal:margues (sorres i evaporitiques)/bioturbacio i estratificacio paralela/ fossils abundants danimals sensers closques, eriçons i foriminifers. distal:calcaries o dolomites/estrats massius/esculls coralins i foraminifers(en aigues calides)peu de talus i fons abissal:sorres fines i margues/granoclassificacio i laminacio encreuada, riples i marques de corrent./pot aberi algun fosil..platja:gressos rics en calci o calcarenites/llaminacio encreuada, ripples// fossils dorganismes de platja i trencats.daltaic:gressos o calcarenites limonites i argiles i carbo en ambiens palustres./ laminacio encreuada, bioturbacio, ripples/fossils conservats i restes de vegetals albufera: gressos fins, limonites i argilites evaporitiques./laminacio encreuada, ripples bioturbacio motlles de cristalls de sal petjades //pot averi fossils conservats

la foto aeriea per avions ha estat molts anys la tecnika usada en la percepcio remota de superficie terrestre, s'empra encara de diferents maneres:
fotografies senzilles:per identificar elements i situarlos en mapes tematics, per reconeixer processos dificilment visibles de prop. parelles de fotos: per obrenir una visoo en 3 dimensions a traves de estereoscopi ortofotomapa: foto aeria vertical en ke sa corregit la distorcio fotografica, incorpora toponims.
la teledeteccio: compren l'analisi i el tractament de les imatges preses per satellit. hi ha satellits ke capten difrnts canals o franges de radiacio electromagnetica reflectida per la superfic terrestre. dakesta manera la info dls difrnts canals s'utilitza per la confeccio de diferents mapes tematica. vl dun stllit/cinta magnetic/imatge originls/selecci canals/ rectific geometric.
els sistemes dinformacio geograf (SIG) son sistemes integrats de captura emmagatzematge, analisi i representacio de dades espacials. el gps ajuda a obtenir kestes dades. formates per: maquinari i programari, el programari sig i les bases de dades georeferenciades.

la foto aeriea per avions ha estat molts anys la tecnika usada en la percepcio remota de superficie terrestre, s'empra encara de diferents maneres:
fotografies senzilles:per identificar elements i situarlos en mapes tematics, per reconeixer processos dificilment visibles de prop. parelles de fotos: per obrenir una visoo en 3 dimensions a traves de estereoscopi ortofotomapa: foto aeria vertical en ke sa corregit la distorcio fotografica, incorpora toponims.
la teledeteccio: compren l'analisi i el tractament de les imatges preses per satellit. hi ha satellits ke capten difrnts canals o franges de radiacio electromagnetica reflectida per la superfic terrestre. dakesta manera la info dls difrnts canals s'utilitza per la confeccio de diferents mapes tematica. vl dun stllit/cinta magnetic/imatge originls/selecci canals/ rectific geometric.
els sistemes dinformacio geograf (SIG) son sistemes integrats de captura emmagatzematge, analisi i representacio de dades espacials. el gps ajuda a obtenir kestes dades. formates per: maquinari i programari, el programari sig i les bases de dades georeferenciades.

Entradas relacionadas: