Dialecte algueres

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,18 KB

 

Les varietats geogràfiques o dialectes de la llengua catalana es vertebren en dos blocs: el bloc occidental i el bloc oriental. El català occidental inclou: el dialecte nord-occidental, propi d'Andorra, Lleida, i les comarqes del sud-oest de Tarragona i el dialecte valencíà.  El català oriental inclou 4 dialectes: el dialecte septentrional o rossellonés, propi del nord: el dialecte central, propi de girona, Barcelona i nord-est de tarragona, el dialecte balear, propi de les illes balears i les pitiüses i el dialecte alguerès propi de sadra de l'Alguer.  Català occidental: 1. Distinció clara eb l'articulació de les vocals àtones, com: pAgar, pEgar, pOntet i pUntet. 2.Més presencia del so [e] pel fet de mantenir el mateix so del llatí vulgar en paraules com cEba, pEra, cadEna, cabEll, ( e tancada ). 3.Manteniment del diftong -gúa final: aigua. 4. Pronunciació de la i en el grup ix darrere vocal: caixa, coix.. 5. Recuperació de la n etimològica darrere vocal àtona en fer el plural de paraules com home -> homens, o jove -> jóvens.  Català oriental: 1. Confusió en l'articulació de les vocals àtones: en general, la A i la E es neutralitzen en ( e alrves) ( [a] en l'alguerès ) i la O i la U es neutralitzen en [u].


2. Més presència del so [3 al reves ]( [ e al reves ) en el balear ] pel fet d'haver modificat el so [e] del llatí vulgar en paraules com cEba, pEra, cadEna, cabEll..( excepte en l'algueres que es pronuncien amb e tancada ). 3. Tendència a reduir  un únic so vocàlic el diftong -gúa final: aigA/aigO. 4. Emmudiment de la i en el grup ix darrere vocal: ca(i)xa, ço(i)x.. 5. No recuperacoó de la n etimològica darrere vocal àtona en fer el plural de paraules com home -> homes, jove -> joves.. El dialecte nord- occidental: 1. Les esmentades anteriormente com a propies del bloc occidental. 2. L'Article determinam asculí manté la forma antiga lo/los: lo peu, los hòmens, lo Joan..3. Els pronoms febres presenten les formes plenes davant el verb: me canso, te canses, se cansa, mos cansem, vos canseu, se cansen, lo provaré..4. Els verbs incoatius de la tercera conjugació presenten una i tònica: serveIxo, servIx..5. El present de subjuntiu manté ñes desinències antigues: 1º conjugació que jo cantE, que ell cantE..Les altres: que tu temES..6. Pel que fa al lèxoc, presenta: mots compartits amb el València: espill(mirall), Mots compartits amb el València i el balear: bes,beset, besada ( petó ). Mots propis: moixó ( ocell ).

Entradas relacionadas: