Dialecte algueres

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,25 KB

 

Alguerès:

Fonètica:
· Articulació de –t final.
· Vocalisme tònic de set fonemes
· Vocalisme àton sense vocal neutra, redueix en a totes les e i a àtones: pare>par[a] cases>cas[a]s.
·· La r en contacte amb una consonant es posa una L
L i D intervocàliqües passen a r.

· El grup –dr? Es posa –rr?
Hi ha distinció entre v i b.

Morfologia:
· Terminació –eva/?Iva
· Article determinat: lo , los, la, les.
· Terminació –au
· Primera persona del present ,cant


Lèxic:
Sardinismes
· Arcaismes
· Italianismes

Entradas relacionadas: