Dialecte nord-occidental

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,96 KB

 

El Català occidental.

Fonètica.

  • Distinció entre a/e i o/u àtones.

Ex.: teulada i pontet es pronuncien diferent de teulada i puntet.

  • Les e tancades del llatí vulgar es pronuncien tancades.

Ex.: net,fred,ceba,etc.

  • [Ј] intervocàlica o final es realitza precedida de [j]
  • Conservació de la –n- etimològica en el plural d’alguns noms plans acabats en –e.

Ex.: hòmens, màrgens,etc.

  • Formes plenes dels pronoms febles: me,te,se,etc.

Ex.: La meua xiqueta me demana quants ne volem.

  • Desinències del present de subjuntiu amb [e] o [a] amb variants.

Ex.: Cante, cantes, cante.

  • Verbs incoatius amb i.

Ex.: servisc,servisca,servix...

  • Mots característics melic, espill, arena, corder, xiquet/a...

 Nord-Occidental.

Sistema vocàlic tònic amb set sons; sistema àton amb cinc: [i],[e],[a],[o],[u] algunes regions inclouen [є] final.  Tendència a articular [a] les e inicials travades (anciam à enciam). Tancament de les e en [i] per influència d’una consonant palatal (ginollà genoll). Palatalització del grup vocal + in (fenya à feina). Emmudiment dels sons oclusius finals en els grups –mp,      -mb, -nt,etc. (tombàtom)

Valencíà.

Sistema vocàlic tònic amb set sons; sistema àton amb cinc, com el nord-occidental. Articulació labiodentalde [v], com en balear. No emmudiment dels sons oclusius finals (camp,difunt). Pronunciació de la –r final (cantar). Caiguda freqüent de la –d- intervocàlica (llauraor,mocaor,...).

Entradas relacionadas: