Dialecte nord-occidental

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 
Nord-Occidental->Vocalisme=1)No tenen vocal neutra ex=lEs cabrEs, ambulAncies 2)Zones voltant de Lleida poden fer E les A finals ex=rosa ( rose ) 3)Conserven antics diftongs ex=olor=AUlor, oliva=Auliva Morfologia=Article=lo,los,la,las Verbs=jo canto(o) tu cantes, ell cantE (e) Verb incoatiu (eixo pasa a -isca) ex=jo pateixo= jo patisca, Increment velar silaba mes amb g ex=esquitxar=esquitxagar Pronoms=me,te,se,mos,vos,se. Vocabulari Nord-occidental= claviller=turmell,maçana=poma,moixó=ocell,tripó=testicle,sargantalla=sargantana,arena=sorra,granera=escombra,coa=cua,bes=petó,bou=toro,peresa=mandra,roig=vermell,bajora=mongetes,depús-demà=dema passat,espill=mirall,panís=blat de moro,paloma=papallona,catxap=conill//// Passiva,redundancia o ordre ////concordança=noms colectius=La majoria ho /han dit///Correspondencia=Ahir vaig anar al cine i ha resultat ser una peli maca=RESULTÀ //Anacolut=La primera part de la frase no lliga amb la segona//Pleonasme=Repetir dos mots del mateix sentit//Ambigüitat=Es venen mates per a nois de pel //Cacofonia= La calor de la calefacció provoca sufucacio//greundi=dos coses a la vegada no es poden fer

València->Vocalisme=1)no te vocal neutra(a) e/a síl·laba atona  son e/a ex=lEs pErEs 2)No te vocal neutre (u) o/u es pronuncien o/u ex=pUntet = pOntet 3)e atones inicials abans n-s passen a A ex=estendre = Astendre Consonantisme = 1)paraules que acaben en -ada passen a A i les que acaben en -ador passen a OR ex.Aixada=aixà , pescador = pescaor 2)pronuncien consonants finals ex, cantaR 3)Diferencien la pronuncia de v/b ex= Veure/Beure  Morfosintaxi=Articles= el,la,les,els Posesius = meu,teu,seu Demostratius = este, eixe, aquell, ací, açò Numerals=Vuit=uit , divuit =diuit Combinació pronoms= Li la donaré = Li'l faré Verbs 1a persona present amb E = Jo cantE

Entradas relacionadas: