Dialectes 3

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,63 KB

 
3acabades en -st fan el pl. afegint-hi -s / demostratius indiquen proximitat, este/esta/ estos/estas eixe/eixa eixos/eixes./prep.amb>en./PALLARÉS: el so /?/ es converteix en /j/./ final de paraula, digraf -ig /j/./ digraf -ny- /n/./demo. aguest/o/a/es i aguell/a/os/es./per a > pra./RIBAGORÇÀ: afegeix una -o a molts n.masc/ paraules demenines en -as/ la l dels grups cl, gl, fl, pl i bl es realitza ll, cllosca, pllat./ imper 2a i 3a conj. es fan amb term. -eva, -iva./ lex.molla-gens brenca reforça la negació./ enta o enda és la prep. que indica direccio (cap a)/ s'usen adv lloc, ací, astí, allí./ VALENCIÀ: fon.dift. decre, /uj/ se sol pronunciar /wí/./ es perd la -d- intervocàlica, en els sufixos -ada, -ador./ el grup bl va entre vocal la b sàrticula fricativa./ es pronuncia l'ultima consonant -nt, -nd,-lt,-ld,-ng,-nc la r de final de mot no s'emmudeix./ la v labiodental es distingeix de la b bilabial./ morfosint. article el/la/els/les/ n de persona no duen art./ forma de possessiu meu(a) teu(a)..alternança mon/ma ton/ta son/sa./ demos este, eixe, aquell/ 1a per, sing, pr, ind acabada en -e/ imp de sub es fa amb desiencies -ara, -era, -ira/ amb > en / lex.mots porpis, creïlla (patata), volentí(tombarella) eixir (sortir), poqueta nit (vespre) bescoll(clatell)/ canvis semantics: obrer (paleta) farda(esquirol) coent (cursi) escurar (rentar plats) banyar (mullar)/ arabismes: bellota (aglà) cabera(ramat) sitara(envà) brullo(matós).     

Entradas relacionadas: