Dialektes

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,81 KB

 
DIALECTES: 1- ROSSELLONÈS (comarques de la catalunya nord) -Absència de mots esdrúixols -Desinència- i de la primera persona del present d'indicatiu, el pretèrit imperfet d'indicatiu i el condicional: canti, regavi, regaii -ús del verb ser com a auxiliar dels verbs de moviment: sem anat -ús d'occitanismes; gal·licismes i mots exclusius com nugues(nous) -negació amb la partícula pas, sense el no
2- ALGUERÈS(a sardenya) -Confusió de "L" i "D" en "R" -manca de desinència en la primera persona del present d'indicatiu: cant -ús d'arcaismes, sardismes i italianismes.
3- CENTRAL: -el sistema vocàlic tònic consta de 7 sons i l'àton de 3 -la iodització o ieisme: palla es pronuncia paia -la desinència de la primera persona del present d'indicatiu es pronuncia u -els verbs incoatiustenen un increment en -eix: serveix, pateix -els articles definits són el, la, els, les, i els personals, en o el i la. -mots propis: escombra, sorra, ocell *subdialectes -Salat: es caracteritza per l'ús dels articles es, s', es, ses, com fan a les balears. -barceloní: ensordiments de sons palatals i un lèxic farcit de castellanismes i de mots argòtics. -tarragoní: pronunciació diferenciada de la b i la v. -xipella: pronunciació de la e final posttònica en i . 4- NORD-OCCIDENTAL -distinció de la a i la e àtone s -distinció de la o i la u àtones -plurans acabats en -n s - manteniment de l'article masculí lo/los, propi del català antic -la desinència de la priimera persona del present d'indicatiu es pronuncia o -els verbs incoatius tenen l'increment de -ix; servix, patix -mots exclusius com trebol(sostre)o mots compartits amb altres dialectes com corder(xai) o bajoca(monjeta) *subdialectes: -pallarès: cal destacar la conservació d'imperfets d'indicatiu en -iva: dor miva-ribagorçà: es caracteritza per palatalitzar els grups cl, pl, gl, bl, fl (cllau) -tortosí: comparteix mots amb el valencià, com voçar(vomitar), i en té de propis com baldana(botifarra) 5- INSULAR O BALEAR -presència d'una vocal neutra en posició tònica -No palatització dels grups tl, sl, gl (espatla es pronuncia com si tinguès l·l -l'article determinat adopta les formes es, sa, s', sos, ses -la primera persona del present d'indicatiu té morfema : cant, trob -ús de les formes plenes dels pronoms febles davant del verb: mos n'anam -mots exclusius: al·lot(noi) i arabismes: cadaf(gerro) *subdialectes:
-mallorquí: la varietat més conservadora com ho palesa l'ordre dels pronoms febles (CD+CI): el te don -menorquí: conserva mots anglesos adaptats a la fonètica menorquina: pinxa(arengada) -eivissenc: pel que fa a la fonètica i la morfología, té influències valencianes. presenta mots propis: majora (àvia)
6- MERIDIONAL O VALENCIÀ -caiguda de la "D" intervocàlica: cremà (cremada ) -pronunciació de la -r final de la majoría de mots -els demostratius tenen tres graus: este, eixe, aquell -les combinacions dels pronoms febles sehueixen la llengua antiga: li'l dono -laprimera persona del present d'indicatiuacaba en -e: cante -arabismes: dacsa(blat de moro), mossarabismes: brullo(mató), mots exclusius: eixir(sortir) *subdialectes: - septentrional: Els seus trets evidencien una transició cap al nord-occidental. -apitxat: el tret més específic és l'ensordiment dels sons alveolars i palatals: viatxe -meridional: conserva característiquesdel balear com l'article salat

Entradas relacionadas: