Diccionaris

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,27 KB

 

(Que, qui, on, el qual). Prep + què = Prep+det. + qual. // Sufixos: -er, -esa, -ció (N); -al, -enc, -ble, -er (Adj); -ejar, -itzar, -ejar (V); -ment (Adv). Sufixos patrimonials: formen part dels recursos que té el català x formar nous mots en l'actualitat. Cultes: no intervenen en la formació de noves paraules. /// Accents-> E OBERT: Cafè, espès, mercè, vostè, mossèn... -numerals(cinquè...), -gentilicis(portuguès), participis acabats en -ès(entès, comprès...). E TANCAT: -verbs acabats en -tén, -cén(entén, pretén), -temps verbals futur, passat simple i imperfet subj.(cantaré, digué, volgués...), -derivats i compostos de bé, té i vé(també, conté, prové), -mots provinents del francès(consomé, clixé), -noms q fan plural -essos(congrés, excés), -altres mots d'ús freqüent(només, després).[témer, créixer, néixer, ésser, érem, éreu, diguérem, tinguéreu, préssec, préstec, cérvol, feréstec, església, feréstega, cérvola, llépola]. O OBERTA: -mots d'ús freqüent(això, però, allò), (arròs, espòs, repòs), -derivats o compostos de bo, so i to(de debò, ressò, semitò). O TANCAT: (avió, inserció, camió, campió, opinió), -adj. acabats en -ós(orgullós, verdós, mandrós, sospitós), (fórem, fóreu, fóssim, fóssiu), (concórrer, recórrer), (estómac, Gosól), (fórmula, pólvora, tómbola).Sinònims: totals (ase/ruc), geogràfics (sortir/eixir), parcials (parlar/xerrar). //Antònims: complementaris(solter/casa), graduals (gran/petit[mitjà]), relacionals (professorat/alumnat). //Lexicologia (formació paraules). Lexicografia (diccionaris): -macroestrucura (llista d'entrades) i -microestructura (organització informació). Tipus diccionaris: generals de llengua, escolars, normatiu d'una llengua, bilingües, de sinònims, ideològics, visuals, etimològics, de dificultats, ortogràfics i de pronúncia, de locucions i frases fetes, especialitzats o temàtics, enciclopèdics. El/La s'apostrofa: -numeros q pronunciats comencen x vocal (l'1 de gener). -Sigles q proncunciades comencen x vocal (l'MP3). -Paraules q comencen x "S" i segueixen amb consonant (l'Sputnik). No: -hac aspirada (el hilton), -diftong creixent (la iarda), -i o u àtones (la ignorància, la irene, la humanitat, la unitat), -nom de lletres (la erra), -mots q comencen per a- (la anormalitat), -mots concrets (la ira, la una (hora), la host). Textos informals: registre col.loquial, familiar, vulgar i argot. Formals: registres estàndard, literari i llenguatges d'especialitat. Àmbit personal, familiar i d'amistats (OI). Laboral, comercial i social (EF). Acadèmic (OEF). Periodístic (OE, Mitjans comunicació). Creatiu (OE, obres literàries, cinematogràfiques, cómics...)

Entradas relacionadas: