Diferencias entre Modernisme i noucentisme

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,17 KB

 

L'editorial : No va signat, és responsabilitat del director i exposa sempre el posicionament del diari sobre algun tema d'actualitat.

La Columna: és l'atra modalitat més important de l'article d'opinió. Les columnes van signades per col·laboradors fixos o ocasionals que expressen la seua opinió sobre temes actuals o d'interés general.

Sinoníma i Antonímia: -Tipus de sinònims { sinònims totals ( aquells que es poden intercanbiar en tots els contextos) sinònims parcials ( només en alguns contextos) } -Tipus de antònims { Contraris o complementaris (l'afirmació d'un implica la negació de l'atre) Recíprocs o Inversos ( l'afirmació implica l'afirmació del altre) Graduals ( entre un i l'atre hi ha graus intermedis).

Variació Lingüística: Totes aqueixes formes diferents d'expressió constitueixen la variació lingüística i s'anomenen varietats lingüístiques, tipus de varietats - geogràfiques o dialectals, històriques, socioculturals, estilístiques o registres.


NOUCENTISME: Designa una etapa de la nostra història cultural i literaria, limitada per les dates 1906 i 1923. Es configura com a trencament del Modernisme. Els noucentistes van acceptar l'afany de renovació i de normalització cultural i  va rebutjar l'impuls de revolta ideològica del Modernisme. El Noucentisme es va beneficiar del les institucions polítiques per als seus programes culturals. La Mancomunitat era un organisme de gestió autonòmica, i es va finalitzar l'any 1923 en inciar-se la dicatadura de Primo de Rivera.  ( deixar paràgraf) . Prat de Rivera va impulsar una política de normalització cultural que es van crear nombrosos centres docents... Aquest organisme va impulsar la codificació de la nostra llengua dirigida pel filòleg Pompeu Fabra, en 1913 va publicar les normes ortogràfiques en 1918 la gramàtica catalana i en 1932 el diccionari general de llengua catalana. Les normes de Fabra van ser acceptades per uns escriptors valencians en una assemblea celebrada a Castelló en 1932.

La ideologia noucentista: Els plantejaments ideològics i estètics del Noucentisme van ser sintetitzats per Euegeni d'Ors ( 1881-1954 ) a través de les seues glosses. Les glosses d'Ors van exercir una gran influència i van ajudar a consolidar i definir el programa noucentista.

La poesia noucentista: La poesia noucentista compta amb un precedent Mallorca que s'oposa a l'estètica antiàcademica modernista el gust pel model clàssic grecollatí i un concepte culte i artificiós del poema.

Entradas relacionadas: