Diferencies entre tirant i curial

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,55 KB

 

LA CONSELLERIA REIAL:durant la segona meitat del Segle XIII Ramón llull  va convertir la nostrallengua apte per a la creació literaria u científica per a utilizarla  en les seues obres.Això contribuí a situarla en un lloc capdavanter a les altres llengües romaniques pel que fa a la seua presencia en tots els ambits del pesamen,  ja que fins ales hoes tot el treball intelectual s'expresava en llati. L'obra de modernització  de Ramón llull va ser continuada per la conselleria reial: institució creada al prinipi de l Segle XIII  que s'encarregaba e la correspondencia y arxiu de totes les administracion de la corona catalanoaragonesa.La conselleria reial va elavorar una seie de normes: ( oracions llargues amb predomini de la subordinació, Cultisme freqüent i tecniques  administratius abundants ,El verb  de l'oració pricipal solia estar situat al final de la conjuncion oracional, Un ús moderat dels articles). Lírica TROBADORESCA:la consolidació de les llengües romaniques  va comportar l'aparició de le primares manifetacions literarien fetes en romanç. La poesia era en occita per: la proximitat geografica entre l'occita y la corona d'aragò va afavorir les relacions polítiques, culturals y economiques entre ambos. L a similitud  de la nostra llengua  amb l'occita va facilitar l'us  d'aquesta  per part dels notres trobadors. L'AMOR COTES: tema central de la poedia trobadoresca . Aquest concepte trasllada ala poesia la rígida extructura social que representaba el feudalisme.els protagonistes que hi solen intervenir son: la dama anomenada domina o midons, el trobador hom; el marit enganyat ,gilos; els qui denuncien els amants:lausegiers.AUNSIAS MACH:OBRA:el total de la seua pbre consta de 128 poemes  clasificats en tres grups: cans d'amor: el poeta ens presenta una dona de carny ossos,  amb defectes y virtuts, molt allunyada de l'estereotip de l'amor cortes. cants de mort: el poeta hi expresa un gran dolor per la mort de l'estimada i una preocupació pel destí  de l'estimadaa i altra preocupació pel destí de l'anima de la dama morta i per la justícia de Déu. cant spiritual. Es un llarg poema adreçat a Déu on planteja un futur després de la mort.TEMES: l'amr : decrit com un sentiment  contradictori , com a idea i com a passió carnal.la dona: la Concepció de la dona  que fa pelesa els seus poemes , ja no es aquella dona tiranica i sense pietat dels trobadors. la mort: aquest tema es cpnsiderat pel poeta no com l'acabment de l'amor  sinó com el remei  del seu desig Amorós i com a redemcio del pecat produit per l'amor carnal.ESTRUCTURA:lexpocicio dels seu estat d'anim. L'explicació a partir d'una situació de la vida real o utilizant comparacions. La conclucio: sol ser un resum de que ha dit o a demanar a l'amada.

Jaume ROIG: undels autors mes representatius en la nostrallengua d'aquets període,va escriure: l'espill o llibre de les dones es un historia cruel contra les dones, que no es de cap manera autobiografic i esta escrita en cersos tetrasil.Labs. ISABEL DE VIENA: com a resposta a latac a les dones que va ver Jaume roig ,Isabel de viena, que va ser abadesa de les monges , va escriure una defensa de les dones en la seua obra vita christi.Roís DE CONSELLA: OBRA: obres amoroses.Narra lengany Amorós al qual una dona somet al seu amat. Obres religioses la majoria adreçadés a la mare de Déu. Textos de circumstansies:son obre que en alguns casos va escrure per a compromís. Obres mitologiques.Aquest conjunt dobres esta molt influenciat per Ovidi i per Boccaccio,i la seua tematica se centra en temes amorosos. LES NOVEL.LES CAVALLERESQUES: llibes de caballeria: recreen passat i remot. Laccio en paisatge llunyatns i exotics. Hi apareixen perso natges imaginaris en un ambit misteriós i fantastic. Els protagonistas tenen una força i uns atributs sobrehumans. Novel.Les cavalleresques: son un refles de lambien de la época en què secriuen. Laccio passa en terres conegudes , no hi apareguen elements meravellosos, els protagonistas están fets a la mesura humana. CURIAL Y GÜESFA: es una obra de autor anonim . La novel.La narra una relació amorosa entre un cavaller humil curial i i una dama obre: güelfa. Llibre primer: curial sinicia en el mon cavalleresc ajudat per güelfa.Llibre segon:curial participa en nombrosos tornejos .També coneixira Laquesis , la qual senamorara dell, pero curial no la correpodra. Llebre tercer: curial viatja a Orient , on es fet captiu i on coneis a camar.Ella senamorara de curial pero ell tornara per a casarse con güelfa. Camar sesuïsidarà.TIRANT LO BLANC: joanot martorel nascut a gandia al any 1413, va escriure tirant lo blanc hi narra aventures, guerreres i amoroses del cavaller daquets nom des qye va a Anglaterra a les bodes del rei amb lintencio en lorde de cavalleria. Largument es distribuit en parts: tiranrt de Anglaterra:el protagonista, mot jove, trova el comte-ermita guillem de vroic i rep allíçonament sobre les lleis de la caballeria. Tirant a Sicília i rodes: acompanyat pet seu fill el rei de frança participa en la defensa de rodes, amb alguns episodis que recorden els de la crónica de muntane. Tirant a limperi grec: aquesta es la prt mes extensa i mes interesant de lobra , on tirant defensa constantinople contra els turcs com a capita al servell delemperador i senamora de la pricesa carmesina i viu amb ella dilicioses hitories erotiques . tirant al nort dafrica: lluites amb els sarrains i episodis semblants a la part correspondent del curial. També dambient moresc. Tirat allibera limpera: tirant, ja cèsar de limperi ai casat amb carmesina , mor de malaltia.

Entradas relacionadas: