Diftong i hiat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,47 KB

 
consonants.
sonoritat: sorda i sonora.
lloc darticulacio: bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velars.
mode darticulacio: oclusives, fricatives, africades, aproximants, vibrants, laterals
fenomens de contacte: hiat, diftong creixent i decreixent, triftong, assimilació de la sonoritat.
què: pregunta directa o undirecta i preposició.
que: tot els altres casos.
.Que què qui on el qual
Oracions: presencia dun verb, predicat i subjecte, concordança  entre verb i subjecte.
tipus doracions: segons modalitat enunciativa(declaratives,interrogatives,imperatives,eclamatives,optatives), característiques del verb(predicatives,atributives,impersonals,inacusatives), grau de complexitat sintactica(simples,compostes). (verbs inacusatius: anar,venir,pujar,arribar,apareixer,desapareixer,néixer,morir,haver-hi, caldre,faltar,quedar,sobrar)
per què: interrogatiu directe o indirecte i equival a el qual.
perquè: tot els altres casos.
sinó: però o només ,, si no: condicional.

Entradas relacionadas: