Direcció i lideratge

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,9 KB

 
CARTA: Tipus de document escrit en el qual es transmet informació adreçada a un particular o a una altra empresa. Carta comercial: mitja de comunicació que te més influencia en l'ambit dels negocis, poden ser cartes de comanda, de oferta de comandes, de reclamació,... Carta circular: Carta de tipus general adreçada a determinats colectius per a informarlos d'algun assumpte Carta de sol·licitud: Quan enviem el currículum a alguna empresa hem d'acompanyarlo amb una carta de solicitud de lloc de treball. INFORME: Es una enumeració detallada i ordenada de fets concrets o activitats i es la resposta a una pregunta plantejada per una institució o persona que busca informació.Tecnica de l'informe: 1 redacció de manera directa i impersonal 2 evitar frases llargues 3 ha de ser comprensible, breu i concret 4 evitar ambigüitats 5 ha de ser monografic, tractar d'un sol tema 6 a de aportar solucions alternatives a problemes concrets. INSTANCIA: Document en el qual formulen una petició a un organisme o entitat publica o privada. MEMORANDUM: Comunicació breu entre diversos departaments o persones d'una mateixa empresa per a donar una informació determinada AVIS o ANUNCI: Comunicació breu amb la qual es vol informar de allo que es desitja que arribi al coneixement general en l'empresa. SALUDA: Comunicació breu que porta impresa la paraula saluda precedida del nom o carrec del remitent

TEMA 3
Comunicació ORAL: Es la transmisio de missatges mitjançant l'us de la llengua parlada. Característiques Comunicació ORAL: 1 Expressió clara i concisa 2 Exposar les idees amb un llenguatge que s'ajusti al nivell intelectual i cultural de l'interlocutor 3 adoptar actitud dialogant 4 parlar alt i clar 5 Emprar frases curtes i seguir un ordre en l'exposició d'idees 6 Cuidar el llenguatge no verbal 7 Cuidar la pronunciació, intensitat i entonació. ETAPES EN L'Elaboració MISSATGE ORAL: Analitzar la situació: Delimitar l'objectius, definir perque ho vull comunicar, identificar el receptor, establir el lloc mes adecuat Preparar el contingut del missatge: pensar abans de parlar, ordenar les idees, estructurar el missatge Formular el missatge: adaptar el missatge al receptor, construir frases amb paraules conegudes, cuidar l'entonació, captar l'interes amb una expocisio atractiva. TECNIQUES Comunicació ORAL: DIALEG: Conversa entre dues o mes persones per tal de tractar algun tema concret i contrastar opinions DEBAT: Tecnica oral en la qual diverses persones amb diferents opinions dialogen sobre un tema, exposen els seus arguments i valoren altres per arribar a una proposta conjunta. RECOMANACIONS ENTREVISTA DE TREBALL:C. VERBAL: Preparar les respostes, llenguatge correcte, respondre sense agressivitat, evitar monosilabs, no interrompre, respondre de manera tranquila. C. NO VERBAL: Estreny la ma amb fermesa sense exagerar, no fumar, buscar postura comoda per evitar moviments bruscos, mantenir contacte visual, presentar una imatge externa correcte discreta i senzilla. CONFERENCIA: Es una dissertació oral en la qual un conferneciant informa un auditori sobre un determinat tema. Atenció TELEFONICA: REGLES BASIQUES: 1. Quan sona el tel. Hi ha d'haver un responsable que l'agafi. 2. Al despenjar es dira el nom de l'empresa amb un to de veu amable. 3. Identificar la trucada rebuda 4. Preguntar fins a tenir el motivu de la trucada 5. Hem de concentrarnos en la conversa i no fer altres coses a la vegada. 6. Parlar baix i a poc a poc i amb amabilitat. MISSATGE PUBLICITARI: OBJECTIUS: 1. Captar l'atenció dels consumidors 2. Generar expectatives 3. Ser creible i facil de compendre 4. Afavorir una resposta i ser fàcil de recordar. ESCOLTA ACTIVA: Comporta el fet de comprendre adequadament el que estem sentint i mantenir una actitud positiva davant del missatge i les conseqüències i els comportaments que pot provocar. L'escolta activa implica que estem comprenent el missatge, no que hi estem d'acord.

ESTRATEGIES PER CAPTAR L'Atenció DEL RECEPTOR: 1. Començar amb una visió de tots els punts que es tractaran 2. Presentar en 1r lloc els aspectes mes positius del tema per captar l'interes de l'audiencia 3. Seguir un ordre i estructura logica 4. Acceptar comentaris i critiques 5. Mirar el public gairebé tot el temps 6. Cuidar la comunicació no verbal (gestos, tics, moviments) 7. Utilitzar correctament la combinació de volum to velocitat i pronunciació. 8. Utilitzar un vocabulari senzill i adequat al nivell del receptor. 9. Finalitzar l'exposició amb una serie de conclusions o resums.

TEMA4:
Direcció: Es l'organ que determina els objectius que s'han d'assolir i els plans d'actuació que permetin la seva consecució, dota l'empresa de l'organització i recursos necessaris, estimula, mana, coordina i avalua els seus colaboradors per executar els plans i assolir els objectius. Característiques Direcció: 1. Capacitat d'analisi critica, mentalitat oberta, i per detectar oportunitats. 2. Esperit emrpenedor i entusiasme 3. Capacitat de prendre decisions ajustades a la situació 4. Capacitat organitzativa i de comunicació 5. Mentalitat per a influir i liderar els altres. FUNCIONS Direcció: 1. Planificació (ha de preveure i disposar els mitjans per ha fer-ho) 2. Organització (es fixen les estructures de l'organigrama) 3. Execució (un cop definit el pla i l'estructura per a dur-lo a terme, s'emprenen les accions. 4. Coordinació (es concreten els mitjans i esforços per l'acció comuna) 5. Control (Mitjançant el control es veura si els plans han tingut exit o poden fracasar). ESTILS DE Direcció: 1. AUTOCRATIC: Davant d'un directiu que pensa que te subordinats, no colaboradors i la seva visió sobre ells coincideix amb la teoria de McGregor. El directiu critica la feina dels membres i no pren part del seu treball. Els treballadors no es troben motivats. 2.PATERNALISTA: Directiu autoritari, reuneix moltes de les seves característiques pero es preocupa pels problemes personals i prodessionals dels seus subordinats, com un pare que pensa que ha de decidir per ells. No hi ha normes, no es compleixen, no es te en compte les opinions dels subordinats. 3.ESTIL DEMOCRATIC: Es un directiu que pensa que te colaboradors, no subordinats i la seva visió sobre ells es amb la teoria Y (persones actives per naturalesa on actuen per assolir metes personals). Establiment de normes, possibilitat d'acció i de la participació de persones 4. LAISSEZ FAIRE: El cap no exerceix la direcció i delega tota la seva activitat en els subordinats. Cada treballador acaba actuant segons la seva etica personal. Els membres prenen decisions lliures sense participació del directiu. 5. BUROCRATIC: Crea una estructura jerarquitzada i fortament normativitzada. Creació d'un comportament rígid entre el dirigent i treballadors sense tenir en compte factor humà. 6. INSTITUCIONAL: Adapta el seu estil a situacions en les quals ha de desenvolupar el proces directiu, al clima laboral i capacitat dels colaboradors. Preocupació per la gent, es fixa en el millor de cadascun, reconeix els errors, coneix a tothom per el seu nom, confia en la gent. CARREC INTERMEDI: Es un professional amb un alt nivell de coneixements tecnics sobre la feina que es desenvolupa en la seva unitat, i que ha estat un element valorat per a la seva promoció professional en l'empresa. CARACTER. CARREC INTERMEDI: 1. RECEPTOR DE LA Delegació DE FUNCIONS: Actua per aconseguir els objectius de l'empresa que han estat fixats pels directius. 2. FACILITADOR DEL TREBALL DELS SEUS COLABORADORS: Te la responsabilitat del treball d'altres persones del seu rendiment i en conjunt de la consecució dels resultats. 3.MEDIADOR: El seu paper es decisiu per tal de facilitat la comunicació ascendent. FUNCIONS: 1. Organitzar l'activitat, gestionar els recursos i dirigir les persones. 2. Gestionar l'informació necessaria per a obtenir els resultats atribuits a la seva area de competencia. 3. Vetllar per l'aplicació dels plans de prevenció i seguretat.

Entradas relacionadas: