Documents mercantils

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,85 KB

 

El correu d'entrada es aquell que es reb en l'empresa. La numeració consisteix en asignar números correlatius a cada carta d'entrada. Un cop numerat la correspondència es registrara en el llibre de registre d'entrada de correspondencia. El llibre de registre d'entrada contendra com a mínim el numero d'ordre, data, remitent, destinatari, assumpte, classe de document i annexos.El franqueg consisteix en pagar el preu corresponent al enviament del paquet a través de segells, franqueig pagat i franqueg en destinació. Carta ordinàra, carta certificada, carta urgent, postal express, correu urgent internacional, notifcacions administratives i correu digital. Sistemes de classificació--> Alfabètic, numéric, geogràfic, temàtic , cronológic i mixte.
Classificació alfabètica: utilitza lletres del alfabet com a criteri d'ordenació. Aventatges--> es senzill, permet incorporar documents amb facilitat, la localització dels documents és facil i permet classificar tot tipus de documents. Desventatges--> `Poden sorgir dudes i errors en el cas d'añgunes lletres, si s'extrageix un document su falta pot pasar inadvertida, si un document té molts documents tenen el risc de duplicar-se.
Classificacó numèrica: els documents s'agrupen asignant un número correlatiu i progresius.
Classificació geogràfica: el criteri d'ordenació es descendent. Classificació temàtica: es basa en el tema o assumpte sobre el que tracta els documents.
Classificació cronológica: consisteix en ordenar per dates.
Classfcació alfanumèrca:consisteix en l'uníó dels sistemes númerics i alfabètic.
L'arxu es un conjunt ordenat de documents que una persona produeixe en el exercici de les seves funcions o activitats. Objectius--> Objectius de natularesa legal: les empreses que guanyen durant un temps determinat documents perque aixi o estableix la llei.--> Objectius de carácter tècninc: informació necessària per a totes les empreses, servei imprescndble a baix cost, conservar documents en perfecte estat.
Tipus d'arxiu: Arxius convencionals--> emmagatzemar documents en soport de paper Poden ser Horitzontal , vertical o lateral.. Arxius per microfilme. Arxius informatitzats.
Organització del arxius: Arxiu actius--> Documents de consulta freqüent. Arxiu semi-actiu--> documents de consulta menys freqüent. Arxiu inactiu--> Documents que han perdut la seva utilitat pràctica de consulta pero segueixen tenint valor históric.

Entradas relacionadas: