Domesticitat de la dona

Clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,3 KB

 

Vivim en una societat estratificada, fet que povoca que hi hagi diferents clases socials.

L'estratificació social és la forma en la que la societat estructura les clases socials en diferents estrats socials (nivells o categories) amb una situació jerarquitzada de diferenciació.

Podem trobar tres tipus de desigualtats socials reflectides en l'estratificació. Aquestes són les desigualtats respecte al grup ètnic, és a dir, els que comparteixen una història sociocultural diferenciada; el sexe; i la classe social. Aquesta darrera fa referència als individus que comparteixen una característica comú que els vincula social i econòmicament.

Una de les causes que explica aquesta estratificació és el gènere:

Tradicionalment, la dona ha estat en desventatge respecte a l'home. Com diu Marina Subirats: "encara hem de recuperar el que ha estat la cultura de la dona en la història". La societat no ha d'atribuir determinats comportaments o obligacions als individus només pel seu sexe.

La incorporació de la dona en el món laboral i al sistema educatiu superior ha produit una transformació dels valors dominants, encara que només superficialment.

Castells aporta que la dona ha superat moltes càrregues pel fet de complir en les seves obligacions a nivell professional i , a la vegada, amb les tasques de la llar, com poden ser la responsabilitat dels infants, l'alimentació de la familia, la neteja, etc.

En el sistema educatiu, s'ha avançat molt, per exemple amb la coeducació als centres públics, malgrat que en alguns encara és mantene diferències, sobretot a l'hora del joc.

En el camp de l'economia, tot i tenir aspectes igualitaris, la dona pateix un tracte discriminatori (salaris més baixos, menys oportunitats, etc).

Com deien els Simpson (Richard i Ida) en els seus escrits, les dones tene difícil accés a professions que impliquen presa de decisions i tendeixen a ocupar treballs on estan al servei dels altres (semiprofessions). Aixií, hi ha feines més feminitzades (infermera, secretària,etc) i altres de masculinitzades (metge, director,etc).

El fet que podria explicar que hi hagi més titulades que titulats és que les dones tenen més necessitat de tenir un títol universitari per tenir una feina prestigiosa, que no pas un home.Quant a la publicitat, la dona es considera com un obejcte i es relaciona amb un estereotip de dona prima per tal d'aconseguir èxit i s'observa als homes incapaços de fer una tasca domèstica fora l'ajuda d'una dona. Tot i ser una questió de màrqueting s'han fet avanços en la publicitat. Per exemple, en alguns anuncis de productes de neteja surten homes.

En molts de casos, la dona depen econòmicament del seu marit, pel qual moltes de les seves activitats han d'estar aprovades per l'home. Ara bé, si la dona treballa, i la família depèn de dos sous, facilita que es reparteixin les tasques de la llar.

Castells també parla de desigualtat sexual. Històricament, s'ha vist a la dona com un objecte sexual per satisfer a l'home, pel qual s'ha volgut aconseguir l'alliberament sexual de les dones. Ara ja poden decidir amb qui mantenir relacions, avortar (encara que amb la nova llei aquest dret es priva), etc

També ens xerra de que en la violència de gènere hi ha hagut desigualtats. L'home és veu incapaç d'acceptar que ha d'arribar a un conscens amb la dona, es sent frustrat i, en molts de casos actua amb violència. Amb això hi ha hagut més avanços i cada vegada hi ha més denúncies de dones maltractades.

Finalment, també és Castells qui parla de la consciència d'ésser lliure i autònom que ha cobrat la dona. Això ha canviat la relació entre homes i dones i ha originat una nova cultura que rebutja el patriarcat. Perquè es superin les desigualtats, els homes han d'acceptar la nova cultura de igualtat entre homes i dones.

Entradas relacionadas: