Dret processal 5

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,98 KB

 
n PRINCIPI DISPOSITIU nRegeix en els processos en què es debaten qüestions relacionades amb drets sobre els que les parts tenen facultat de disposar.nLes manifestacions aracterístiques del principi dispositiu son les següents:
• 1.- L’INICI DEL PROCEDIMENT NOMÉS POT TENIR LLOC A INSTÀNCIA DE PART.• 2.- LES PARTS DELIMITEN LA MATÈRIA SOBRE LA QUE HA DE VERSAR EL PROCÉS.
•3.- LA SENTÈNCIA HA DE SER CONGRUENT AMB L’OBJECTE DEL PROCÉS DELIMITAT PER L’ACTOR I AMB LES EXCEPCIONS AL·LEGADES PEL DEMANDAT.
•4.- LES PARTS DISPOSEN SOBRE LA ONTINUACIÓ DEL PROCEDIMENT.•PRINCIPI D’OFICIALITAT•Regeix en els processos en que les parts discuteixen sobre un dret sobre el que no tenen lliure disposició, si no sobre un interès que sobrepassa l’esfera privada i té caràcter de públic o indisponible.• Les manifestacions característiques del principi d’oficialitat son: •1.- LA FACULTAT D’INICIAR EL PROCÉS NO SEMPRE CORRESPON EN EXCLUSIVA A LES PARTS SI NO TAMBÉ A L’ÒRGAN JUDICIAL.• 2.- LA DELIMITACIÓ DE LA MATÈRIA SOBRE LA QUE VERSI EL PROCÉS NO QUEDA EXCLUSIVAMENT EN MANS DE LES PARTS.•3.- LA SENTÈNCIA HA DE PRONUNCIAR-SE EXCLUSIVAENT SOBRE ELS FETS INTRODUITS PER LES ACUSACIONS (igual que el dispositiu).• 4.- DIFERENT INCIDÈNCIA DE LA VOLUNTAT DE LES PARTS EN LA CONTINUACIÓ DEL PROCÉS.El principi d’aportació de part, coincideix amb l’art. 216 de la LEC que parla del principi de “justicia rogada”, en virtut del qual els Tribunals civils decidiran els assumptes en virtut de les aportacions dels fets, proves i pretensions de les parts.nSol regir el procés CIVIL
nPrincipi d’aportació de part = APORTACIÓ DE LES PROVES / Principi dispositiu = APORTACIÓ DELS FETS (delimitació de l’objecte del procés) nLa iniciativa del Tribunal és molt limitada, encara que no del tot inexistent (Art. 282, 429.1 i 435.2 LEC) nEl principi d’investigació oficial està lligat al principi d’oficialitat i significa que la iniciativa per buscar i aportar el material fàctic i provatori no correspon exclusivament a les parts si no també al Tribunal. nSol regir el procés PENAL. nFASE D’INSTRUCCIÓ: El jutge disposa de plenes i il·limitades facultats per investigar i buscar proves, a favor o en contra de l’inculpat. n FASE DE JUDICI ORAL: La iniciativa provatòria experimenta certes limitacions. Encara que l’art. 728 de la LECrim disposi que no es podran practicar més proves que les proposades per les parts, l’Art. 729.2 confereix al Tribunal la facultat d’acordar qualsevol prova no demanada per les parts relativa las fets objecte d’acusació. Segons el TS s’ha de limitar ja que si no es vulneraria el principi acusatori
LLIURE VALORACIÓ DE LA PROVA I VALORACIÓ LEGAL DE LA PROVAn El principi de lliure valoració de la prova és aquell que confereix llibertat al jutge per valorar les proves aportades al procés i han de dictar una ST mínimament raonada i motivada.n En el procés penal es parla de valorar les proves segons la seva conciència (art. 741.I LECrim)
nEn el procés civil es parla de “les regles de la sana crítica” (art. 316, 326, 334, 348...)nLliure valoració de la prova no equival a apreciació superficial, lleugera o poc esmerada del material provatori, si no que ha de ser motivada, racional i reflexiva.nEl principi de lliure valoració de la prova regeix tant en el procés civil com en el penal. nEn el procés civil hi ha alguns supòsits en què la llei imposa al jutge una determinada manera de valorar la prova = VALORACIÓ LEGAL DE LA PROVA. nEls supòsits de valoració legal de la prova, és a dir, que fan prova plena de l’estat de coses que documenten, de la data en que es produeix aquella documentació i de la identitat dels fedetaris i altres persones que intervenen, son:nAutenticitat dels documents públics (art. 319 de la LEC)
nAutenticitat dels documents privats no impugnats per la part a qui perjudiquen (art. 326 de la LEC)PRINCIPI ACUSATORI I PRINCIPI INQUISITIUn Es tracta de dues formes d’organitzar el procediment penal d’acord amb el principi d’oficialitat que regeix en el mateix.nEl principi acusatori es defineix en dues idees:n NO HI HA PROCÉS SENSE ACUSACIÓ nQUI ACUSA NO POT JUTJAR nAspectes fonamentals del sistema acusatori:n1.- NECESSITAT QUE HI HAGI ACUSACIÓ
n2.- SEPARACIÓ DE LES TASQUES D’INSTRUIR I JUTJAR
n3.- CORRELACIÓ ENTRE ACUSACIÓ I SENTÈNCIA
n4.- PROHIBICIÓ DE LA “REFORMATIO IN PEIUS”n El principi inquisitiu és tot el contrari de l’acusatori.nIDENTIFICACIÓ ENTRE ACUSADOR I JUTGE
nIDENTIFICACIÓ ENTRE EL TRIBUNAL QUE INSTRUEIX I EL QUE JUTJAn El principi inquisitiu pur ha sigut abandonat pel mon occidental per tal de garantir la imparcialitat del jutge.
nEl nostre ordenament d’enjudiciament penal ha adoptat un sistema ACUSATORI MIXTE (o formal):n Es crea la figura del Ministeri Fiscal per assegurar la persecució dels delictes, que és un 3r que no és el jutge.nEn la fase d’instrucció pot funcionar de manera inquisitiva (el jutge ha d’investigar els fets que puguin ser delicte hi hagi o no acusadors) nAra bé, conclosa la instrucció, per obrir el judici, cal que hi hagi un acusador que exerceixi l’acusació (MF o particular) si no el jutge ha d’arxivar. nSeparació entre el Jutge instructor i el Jutge que ha de dictar Sentència.nEl principi d’oralitat implica que només son vàlids els actes processals realitzats de forma oral i només es pot tenir en compte per dictar Sentència el material processal introduït d’aquesta manera.nEl principi d’escriptura implica que només son vàlids els actes processals realitzats de forma escrita i només es pot tenir en compte per dictar Sentència el material processal introduït d’aquesta maneranCap d’aquests dos principis regeix d’una forma absoluta. L’oralitat consisteix sobretot en què s’estableixi una compareixença de les parts davant del jutge en la qual es practica la prova. n L’art. 120.2 de la CE vol que el procediment sigui predominantment oral sobretot en matèria penal.
PRINCIPI D’IMMEDIACIÓn Es conseqüència del principi d’oralitat i significa que l’òrgan judicial ha de tenir contacte directe amb les parts processals i amb el material provatori que es dedueixi en el procés. Sobretot, la presència directa i activa del jutge és essencial en la pràctica de la prova.n PRINCIPI DE CONCENTRACIÓ nEstà vinculat al principi d’oralitat nSignifica la necessitat de concentrar les actuacions en una sola vista o compareixença n En el supòsit que no n’hi hagi prou amb una sola compareixença cal que cal que siguin pròximes entre si per tal de preservar la percepció immediata del jutgePRINCIPI DE PRECLUSIÓn En el procés escrit no existeix concentració, ja que els actes escrits es van succeint un darrera de l’altre.n Per això, si no es vol que les actuacions quedin paralitzades, cal establir uns plaços dins dels quals les parts poden realitzar un determinat acte processal i cal que aquests plaços siguin preclussius, és a dir, que una vegada transcorregut el plaç, ja no es pot realitzar l’acte= PRINCIPI DE PRECLUSIÓPRINCIPI D’EVENTUALITAT
n Es també conseqüència del principi d’escripturanSignifica que en ocasions és necessari acumular subsidiàriament o eventualment peticions que poden resultar inclús contradictòries, donat que hi ha un plaç per formular peticions i que una vegada ha transcorregut s’acaba l’oportunitat de fer-ne d’altres. nEs la formulació de peticions successives pel supòsit que siguin desestimades les precedents.PRINCIPI DE PUBLICITATn En el dret espanyol nohi ha actuacions judicials secretes.n Publicitat significa la possibilitat que qualsevol pugui conèixer i seguir el transcurs del procés.
n Excepcions:• El secret de les actuacions d’instrucció
•El secret de sumari • Celebració del judici a porta tancada
IMPULS PROCESSAL D’OFICI nImpuls processal d’ofici/ Impuls processal de part, significa determinar a qui correspon prendre la iniciativa per tal que continuï la tramitació del procediment.n Abans en el procés civil, regia el principi d’impuls processal de part, ara en tots els processos regeix el principi d’impuls processal d’ofici, recollit a l’art. 237 de la LOPJ n La inactivitat de les parts no suposa la paràlisi o mort del procediment, és a dir, no origina la “caducitat de la instància”.n Excepció:n Art. 237 de la LEC estableix que s’entendrà abandonada la instància, si tot i l’impuls processal d’ofici hi hagi una inactivitat de les parts de 2 anys en 1ª instància i 1 any en fase de recurs, sempre que la inactivitat no sigui deguda a força major o per qualsevol causa no imputable a la part i que no ens trobem en un procés execitiu.n La inactivitat de les parts no suposa la paràlisi o mort del procediment, és a dir, no origina la “caducitat de la instància”.n Excepció:n Art. 237 de la LEC estableix que s’entendrà abandonada la instància, si tot i l’impuls processal d’ofici hi hagi una inactivitat de les parts de 2 anys en 1ª instància i 1 any en fase de recurs, sempre que la inactivitat no sigui deguda a força major o per qualsevol causa no imputable a la part i que no ens trobem en un procés execitiu.PRINCIPIS DETERMINANTS DELS JUTGES I MAGISTRATS• és:
I. LA INDEPENDÈNCIA II.LA IMPARCIALITAT III.LA RESPONSABILITAT

Entradas relacionadas: