Eac 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,51 KB

 
Formació Professional
1752M02B1 CFGS Educació Infantil
Mòdul 2.1 – Didàctica de l'educació infantil
EAC1-Solució
(Curs 2009–10 / 1r semestre)
Enunciat
RESPOSTES
1. El concepte d'infància i d'infant ha anat evolucionant al llarg dels segles; explica les causes
d'aquesta evolució així com la concepció actual d'infant. (1 punt)
El redactat ha de fer referència a les causes socioeconòmiques com la transformació del model
familiar, el pensament de la modernitat, el pas del món rural a l'urbà.... Les aportacions de les
ciències humanes com l'antropologia (ser infant té a veure amb la cultura i la infància és una
construcció determinada sociohistòricament), la pedagogia (formulacions pedagògiques centrades
en l'infant), la medicina (pren consciència de les particularitats dels infants), la psicologia (infants
com a subjectes competents, actius que es desenvolupen com a resultat de la seva activitat en un
medi organitzat per l'adult)
Respecte a la concepció d’infant, avui se'l concep com un subjecte de drets i un ésser social actiu
i creatiu, amb potencial cognitiu i afectiu, que està preparat per anar descobrint les seves
possibilitats psíquiques, afectives i socials, amb l’ajut i la informació dels adults que l’envolten, i
també dels altres infants.
2. Escriu a la taula, al costat de cada enunciat, el nom de les teories del desenvolupament a les
quals correspon: (0,5 punts)
Enunciat Teories
Els factors orgànics i els ambientals
intervenen en el desenvolupament psíquic
Teories constructivistes
La maduració és el motor de
desenvolupament
Teories maduracionistes o innatistes
La carència del vincle afectiu entre el nadó i
la seva mare té consequ?ències molt greus
per l'infant
Teories etologistes
El factor més important en el Teories conductistes
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 1 Pàgina 1 de 6
Versió: 00 1752M02B1_EAC1_Enunciat_0910S1 Lliurament:
20/10/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
desenvolupament és el medi ambient
En la formació de la personalitat, la infància,
com a període conflictiu, té gran
transcendència
Teories psicoanalítiques
3.- Concepte d'educació
a) En Josep té 50 anys, va deixar l'escola quan tenia 14 anys. Analitzant el concepte actual
d'educació, es podria deduir que el fet de deixar l'escola implica que en Josep va deixar d' educars’hi
quan tenia 14 anys? Argumenta la teva resposta. (0,5punts)
Si partim del concepte d’educació:
L’educació és un procés bàsicament dinàmic entre dues o més persones, que pretén el
perfeccionament de l’individu com a persona i que cerca la inserció activa i conscient de la
persona en la societat a la qual pertany. És un procés permanent i inacabat al llarg de tota la vida,
que proporciona els mitjans per assolir les fites humanes i que té en cada moment un estat
resultant diferent de l’estat original, “natural”, de l’ésser humà.
L’alumnat haurà d’argumentar de forma coherent els segu?ents aspectes com a mínim:
L’educació d’en Josep anirà més enllà de l’educació rebuda a l’escola, en Josep de forma activa i
influenciat pel context que l’envolta haurà d’aconseguir un perfeccionament personal que permeti
la seva inserció en la societat a la qual pertany.
En Josep s’anirà educant i formant al llarg de la seva vida, i qualsevol experiència viscuda
esdevindrà educativa, sempre haurà la possibilitat d’augmentar la seva educació, aquest fet el
permetrà un creixement personal i continu, qualitativament molt diferent al estat educatiu de quan
va deixar l’escola als 14 any.
b) Elabora la teva definició d’educació completant la frase “L’educació és...”. Indica a quins trets
característics del concepte d’educació que es troben a les pàgines 20 i 21 del material paper es
refereix la teva definició. (1 punt)
És difícil acotar una resposta ja que la pregunta és molt oberta. Es valorarà la coherència de la
definició i l'adequació als trets característics.
Es a dir, que els trets especificats apareguin en la seva definició, també seria convenient que en la
definició apareguin el màxim de característiques treballades a la pregunta anterior.
4.- Enumera i sintetitza les funcions de l'educació infantil (màxim tres línies per a cada funció).
(1 punt)
Educativa:
Es correspon amb l’acompliment del dret a l’educació. L’educació infantil contribueix al
desenvolupament integral de l’infant: físic, intel·lectual, afectiu i social.
Social:
Vinculada a les demandes dels pares i mares que treballen per poder conciliar la vida familiar i la
vida laboral.
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 1 Pàgina 2 de 6
Versió: 00 1752M02B1_EAC1_Enunciat_0910S1 Lliurament:
20/10/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
De guarda i cura:
Relacionada amb els aspectes assistencials d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants
(alimentació, higiene…).
Preparatòria:
Preparar el pas de l’infant a etapes posteriors d’escolarització. Dotar als infants de les destreses,
estratègies, etc. per a un bon seguiment de l’escolarització posterior.
Compensadora i preventiva de desigualtats:
Tracta de compensar els dèficits que es puguin donar en els infants pel fet de pertànyer a
ambients desfavorits socioeconòmica o culturalment i prevenir amb el diagnòstic i la intervenció
precoços determinades dificultats que es podrien manifestar més endavant
5.- Tipologies d’intervenció educativa.
a) Precisa les diferències entre: (1 punt)
- Educació formal i educació no formal:
L’educació no formal són ensenyaments impartits al marge del sistema educatiu oficial mentre
l’educació formal s’estén des de l’escola infantil fins la Universitat i atorga titulacions acadèmiques
reconegudes oficialment.
- Educació no formal i educació informal:
En l’educació informal la persona aprèn per l’experiència quotidiana (amics, mitjans de
comunicació…) sense organització, o estructuració i amb poca o nul·la intencionalitat, mentre que
l’educació no formal és intencional, estructurada i organitzada.
b) Escriu a la segona columna el tipus d’intervenció educativa que es donen en les
situacions/contextos descrits a la primera: (1 punt)
Educació formal (F) / Educació no formal (NF) / Educació informal (I)
SITUACIONS/CONTEXTOS F, NF o I
Pare explicant un conte al seu fill abans de dormir I
Acadèmia de balls de saló NF
Llar d'infants F
Veure un documental en la TV I
Formació professional a distància F
Una tertúlia d'amics I
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 1 Pàgina 3 de 6
Versió: 00 1752M02B1_EAC1_Enunciat_0910S1 Lliurament:
20/10/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
Autoescola NF
Lectura d'una novel·la I
Estudis de batxillerat F
Gimnàs on s'imparteixen classes de natació NF
6.- Escriu al costat de cada idea/aportació pedagògica, el nom del seu autor: (1,5 punts)
IDEA/APORTACIÓ AUTOR
Creia en la bondat natural humana, i proposava una educació
natural, respectuosa amb l’espontaneïtat i les necessitats dels
infants.
J. J. Rousseau
Considerat el creador de la didàctica, defensà l’educació integral
dels infants. Comenius ó Comeni
Fundà el primer Kindergarten o jardí d’infants a Alemanya. F. Frobel
Destacava la importància de l’educació afectivo-emocional i de la
intuïció en l’educació infantil. Pestalozzi
Defensava el valor educatiu de les activitats o exercicis de la vida
pràctica en l’educació dels més petits. M. Montessori
Dóna molta importància en la seva pràctica educativa a les activitats
expressives i comunicatives que permeten als infants desenvolupar
els seus “cent llenguatges”.
L. Malaguzzi
Introdueix els principis de la globalització i l’ interès en el seu mètode
educatiu. O. Dècroly
Va crear les primeres escoles infantils d’Escòcia. R. Owen
Proposa educar els infants en la llibertat i la felicitat, i rebutja tota
mena de repressió dels infants, que poden autoregular-s’hi. A.S. Neill
Fou l’impulsor del parvulari a Espanya i el creador de la primera
escola de formació de mestres al nostre país. P. Montesino
L’ acollida matinal dels infants i les famílies, la simplicitat dels
materials de joc i les estones de joc i activitat a l’aire lliure són
aspectes característics del seu mètode.
Germanes Agazzi
Dirigí les anomenades guarderies de guerra, modernitzà la formació
dels educadors i establí un model per a l’educació dels infants de 0 a
3 anys, en el període de la guerra civil espanyola.
Dolors Canals
Les activitats de cant i conversa i la importància del joc i els
materials de joc són elements característics del seu mètode
pedagògic.
F. Frobel
Defensa un model pedagògic obert i flexible, de caire comunitari, L. Malaguzzi
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 1 Pàgina 4 de 6
Versió: 00 1752M02B1_EAC1_Enunciat_0910S1 Lliurament:
20/10/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
que inclogui la participació de tots els elements de la comunitat
educativa i cerqui la qualitat en els serveis d’atenció als infants.
Destaca la importància de l’activitat independent de l’ infant i la
intimitat durant les atencions com a factors bàsics per afavorir el
desenvolupament dels infants més petits.
E. Pikler
7. A partir de les propostes de materials didàctics de Maria Montessori, Ovide Dècroly i les
germanes Agazzi, cal que seleccionis material per a tres racons en un aula d'infants de 2 a 3 anys,
diferenciats segons els pedagogs. Has de donar nom al racó, indicar-ne el pedagog i citar el
material que hi posaries: (1,5 punts)
Pedagog Nom del racó Materials
Maria
Montessori
(0,5 punts)
Podria referir-se a
qualsevol racó dels
esmentats a la pàg.53,
però, preferentment
d’educació sensorial o de
lectoescriptura (0,25
punts).
Cal indicar els materials específics del mètode
d’educació sensorial per a cadascun dels sentits
(pp. 55-56) o bé els encaixos metàl·lics, les lletres
de paper de vidre, , les sèries de targetes
classificades i l’alfabet mòbil si es tracta del racó
de lectoescriptura.
En cas d’haver muntat un racó d’exercicis de vida
pràctica l’escombra, els draps de neteja...etc; o els
propis d’un racó de la naturalesa o de plàstica.
(0,25 punts).
Si el racó descrit no és d’educació sensorial o
lectoescriptura, puntuar la meitat en aquest apartat
(fins a 0,25 en total).
Ovide Dècroly
(0,5 punts)
Racó que afavoreixi les
activitats d’exploració i
manipulació d’objectes; la
realització d’activitats
d’associació (amb
balançes, instruments de
càlcul i mesura...etc.) i/o
d’activitats d’expressió
(racons de plàstica).
O els racons de natura
(animals, plantes...)
(0,25 punts)
Ha d’incorporar materials naturals, que porten els
infants, i també els materials que ells van creant.
És important que inclogui material reciclat o
inespecífic i que afavoreixi la observació. (0,25
punts)
Germanes
Agazzi
(0,5 punts)
Racó per realitzar treballs
de discriminació
intel·lectual, o treballs
manuals o “de taula”.
O bé d’instruments per
fer les activitats de cant o
de jardineria, per realitzar
aquestes activitats.(en
aquest cas, atorgar la
meitat de la puntuació)
Han de ser materials senzills, de la vida
quotidiana, naturals o artificials; materials de joc
fets amb materials de rebuig. (0,25 punts).
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 1 Pàgina 5 de 6
Versió: 00 1752M02B1_EAC1_Enunciat_0910S1 Lliurament:
20/10/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
(0,25 punts).
8. Els centres d'interès de Decroly s'organitzen en tres procediments didàctics; a partir del centre
d'interès “Els animals de granja” posa tres exemples d'activitats que proposaries a un grup
d'infants de 2 a 3 anys, una per a cadascun dels procediments. (1 punt)
Un exemple de resposta seria:
·   Observació: Excursió a una granja on observar els animals (mirar-los, tocar-los escoltar
els seus sons).
·    Associació: Associar el que han observat amb el que saben sobre la noció de gran/petit:
per exemple ordenar de més gran a més petit tres tauletes de fusta amb el dibuix d'un
pollet en tres mides.
·    Expressió: Mantenir una conversa de grup (expressió oral) sobre el que han vist a la
granja.
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 1 Pàgina 6 de 6
Versió: 00 1752M02B1_EAC1_Enunciat_0910S1 Lliurament:
20/10/2009
Formació professional

Entradas relacionadas: