Eac 2

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 17,28 KB

 
1.- La Convenció dels drets dels infants és un document amb força jurídica obligatòria que ens
ofereix una imatge global de la infància i introdueix la idea d’interès superior de l’infant. Conté 54
articles que es poden agrupar en quatre categories. Anomena aquestes quatre categories. (0,5
punts)
- Supervivència.
- Desenvolupament.
- Protecció.
- Participació
2.- Més enllà de les administracions existeixen avui dia moltes iniciatives d’abast nacional i
internacional sorgides de la societat civil i estructurades en forma d’organitzacions per a treballar i
contribuir en la millora de la societat. (1 punt)
Respecte a les organitzacions, institucions o associacions, defineix:
Organitzacions o institucions
nacionals o estatals
Organitzacions no guvernamentals
(ONG)
Definició Són organitzacions o institucions d’àmbit
nacional o estatal que tenen una
vinculació amb l’estat central o amb el
govern autonòmic corresponent i que són
promogudes per les administracions
públiques
Són associacions promogudes per
persones que no pertanyen a estaments
oficials i que es dediquen a tasques
assistencials, humanitàries, ecològiques o
altres de les mateixes característiques
Exemple
ONU, UNICEF, Observatori de la
infància,...
Save the children, ACIM, Pallassos sense
fronteres,...
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 2 Pàgina 1 de 7
Versió: 00 1752M02B1_EAC2_Enunciat_0910S1 Lliurament:
18/11/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
3.- Segons el que heu treballat sobre les característiques d’alguns països sobre l’atenció a la
infància, ressalta breument per cada un d’ells quins serien els trets característics o les aportacions
més singulars que fan: (1,5 punts)
Aportació característica o singular
Itàlia
• Escola bressol amb horari flexible
• Mainaderes a domicili
• Desenvolupar serveis que s’adaptin a les necessitats de les famílies (centres
per a infants i pares i espai dels infants)
França Gran ventall de serveis.
• Jardí d’infància maternal ((infants que no han estat a escola bressol)
• Escola bressol de pares i mares
• Escoles bressol que acullen infants de manera ocasional
• Mainaderes independents que han de tenir formació reglada
• Treballadors familiars que poden ser subvencionats per l’Administració
pública
• Formació de pares i mares
Dinamarca • L’atenció a la infància com a una de les qu?estions prioritàries
• Garantia de plaça gratuïta en un servei educatiu per a tots els infants
• L’educació formal comença als 6 anys amb un curs preparatori que dóna
accés a l’escolarització obligatòria (7 anys)
• Importància de la participació dels pares
Holanda • Preferència de les mares en reduir la jornada laboral o deixar de treballar per
fer-se càrrec dels seus fills
• Agrupació vertical respecte a les edats dels infants
• Activitats de portes obertes per a que els infants esculleixin
Anglaterra • Mainadera al domicili propi
• Grup de joc preescolar
• Ajudant de la mare / treball domèstic
• Au Pairs
• Cura compartida dels infants entre famílies
4.- Qu?estions sobre l'Estatut d'autonomia de Catalunya: (0,5 punts)
4.1. Què diu l'article 21 sobre les persones amb necessitats educatives especials?
Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els
permeti accedir al sistema educatiu, d’acord amb el que estableixen les lleis.
4.2. Quin article garanteix el drets del menors a rebre una atenció integral?
L'article 17
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 2 Pàgina 2 de 7
Versió: 00 1752M02B1_EAC2_Enunciat_0910S1 Lliurament:
18/11/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
4.3. Què diu l'article 35 sobre els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al
sistema escolar de Catalunya?
Els alumnes que s’incorporen més tard de l’edat corresponent al sistema escolar de Catalunya
gaudeixen del dret a rebre un suport lingu?ístic especial si la manca de comprensió els dificulta
seguir amb normalitat l’ensenyament.
4.4. Quin article garanteix la protecció dels infants contra els maltractaments?
L'article 40.3
5.- A les pàgines 42 i 43 del material paper de la UD2 del crèdit 2, es defineixen les
característiques del model curricular actual, Llegeix el segu?ent text i indica a quina o quines
característiques del currículum es refereix. Justifica la resposta. (0,5 punts)
“El currículum estableix allò que pot ser objecte d’aprenentatge i permet que els equips docents,
d’acord amb les característiques del seu alumnat, en facin adaptacions que s’adequ?in als seus
grups en funció de la seva procedència social i cultural, de les seves característiques individuals,
o bé altres casuístiques diverses sense perdre de vista la finalitat última de les funcions escolars.”
Les característiques que presenta l’actual model curricular són: descentralitzat, obert i flexible,
integrador i sistèmic. Aquest text es refereix a les segu?ents característiques:
Obert i flexible: permet que siguin els centres i els educadors els qui el concretin, facilitant així
l’adaptació a les necessitats dels alumnes i al context educatiu en què s’insereix el centre.
Integrador: el currículum és comú per a tots els infants, però permet modificacions que faciliten
adaptacions individualitzades.
6.- Els objectius generals d’etapa es refereixen a cinc tipus de capacitats humanes, indica a quina
capacitat o àmbit es refereixen els segu?ents objectius. (1 punt)
OBJECTIUS ÀMBITS O CAPACITATS HUMANES
Progressar en el domini del cos Psicomotriu
Relacionar conceptes Cognitiva
Participar en manifestacions culturals de
Catalunya D’actuació i inserció social
Assolir seguretat afectiva i emocional Afectiva i d’equilibri personal
Mantenir l’equilibri estàtic Psicomotriu
Comunicar-se amb els altres De relacions interpersonals
Aplicar les estructures del pensament intuïtiu Cognitiva
Comportar-se d’acord amb uns hàbits i normes D’actuació inserció social
Discriminar dades sensorials Cognitiva
Respectar els treballs dels companys/es De relacions interpersonals
Consolidar l’automatisme de la marxa Psicomotriu
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 2 Pàgina 3 de 7
Versió: 00 1752M02B1_EAC2_Enunciat_0910S1 Lliurament:
18/11/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
7. Consulta l’article 3 de la LOE i fes un llistat dels diferents ensenyaments que composen
l’educació bàsica, l’educació secundària i l’educació superior. (0,5 punts)
Educació bàsica: educació primària i educació secundària obligatòria.
Educació secundària: educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria.
Aquesta última la constitueixen el batxillerat, la formació professional de grau mig, els
ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mig i els ensenyaments esportius
de grau mig.
Educació superior: l’ensenyament universitari, els ensenyaments artístics superiors, la formació
professional de grau superior, els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau
superior i els ensenyaments esportius de grau superior.
8.- El títol I de la LOE (articles 12 al 15) estableix l'ordenació de l'etapa d'educació infantil. Escriu
al costat de cada enunciat, referits al títol I, una V o una F segons sigui vertader o fals: (1 punt)
Enunciats V o F
L’etapa d'educació infantil té caràcter voluntari i gratuït F
En l'etapa d'educació infantil els infants s'han d'exercitar en la resolució pacífica dels
conflictes
V
L'educació infantil s'ordena en 3 cicles de dos anys cadascú F
El centres d'educació infantil han d'elaborar una proposta pedagògica V
Els continguts educatius s'han d'abordar per mitjà d'activitats globalitzades que tinguin
interès i significat per als infants
V
El mètodes de treball en l'etapa d'educació infantil s'han d'aplicar en un ambient d'afecte
i confiança
V
Els centres educatius han de regular els requisits que han de reunir els centres de 1r
cicle
F
Les administracions educatives han de garantir una oferta suficient de places en el 2n
cicle d'educació infantil
V
Els centres d'educació infantil han d'oferir els dos cicles sencers F
Els centres d'educació infantil de primer cicle han d'oferir el cicle complet F
9. Respon a les segu?ents qu?estions sobre els principis educatius implicats en la intervenció
educativa. (2 punts)
9.1. Explica per què els educadors i educadores infantils, a l’hora de planificar i proposar una
activitat d’aprenentatge serà necessari que parteixin del nivell de desenvolupament dels infants i
dels seus coneixements previs?
Perquè cada període o estadi dóna la possibilitat a l’infant de poder realitzar uns aprenentatges
determinats.
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 2 Pàgina 4 de 7
Versió: 00 1752M02B1_EAC2_Enunciat_0910S1 Lliurament:
18/11/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
A més, s’ha de conèixer els coneixements previs dels infants, és a dir, allò que els infants ja
saben abans de realitzar un nou aprenentatge. Aquests coneixements previs són la base a partir
de la qual interpretaran la nova informació que els vagi arribant.
9.2. Quina diferència existeix entre aprenentatge significatiu i aprenentatge memorístic o
(repetitiu). Posa un exemple de situació educativa en què s’utilitzi l’aprenentatge memorístic. (
Un aprenentatge és significatiu quan som capaços de relacionar significativament allò que
intentem aprendre amb allò que ja sabem.
Si no aconseguim relacionar i establir una connexió entre allò que sabem i el que intentem
aprendre, haurem realitzat un aprenentatge memorístic o repetitiu.
Exemple: Els infants de 3-4 anys en un principi poden aprendre els dies de la setmana de forma
memorística.
9.3 Per a Vygotsky “la formació de la intel·ligència i el desenvolupament no es poden entendre al
marge de la vida social. L’interessava sobretot el desenvolupament de les competències
cognitives com a resultat de la interacció entre els infants i altres persones més madures que ell” .
Relaciona aquestes idees amb el seu concepte de “Zona de desenvolupament proper” (ZDP) (0,5
punts)
Possible resposta: L’actuació educativa s’ha de moure en la zona de desenvolupament proper, és
a dir, en aquell espai que està situat entre el nivell de desenvolupament real (el que és capaç de
fer per si sol) i el nivell de desenvolupament potencial (el que és capaç de realitzar amb l’ajut
d’altres infants o adults més competent que ell).
Una altra possible resposta: Hem d’intervenir en aquelles activitats que el nen encara no és capaç
de realitzar per si sol, però que pot solucionar amb èxit amb l’ajuda d’algun altre infant o adult més
experimentat que ell. Els educadors hauran d’ajustar les seves intervencions al nivell de
desenvolupament mostrat pels infants per tal que siguin realment profitoses.
9.4. Quina relació hi ha entre els segu?ents conceptes: aprenentatge significatiu, coneixements
previs, memòria comprensiva i aprenentatge funcional. (0,5 punts)
Quan l’infant realitza un aprenentatge significatiu relaciona el nou contingut a aprendre amb els
coneixements previs que té. El nou coneixement que ha aprés el guarda en la seva memòria
comprensiva i haurà realitzat un aprenentatge funcional ja que el podrà aplicar en noves
situacions quan les circumstàncies ho requereixen.
10.- Escriu al costat de cada frase la capacitat clau de l’educador infantil a què es refereix cada
enunciat: (0,5 punts)
Enunciat Capacitat clau
Vetllar pel bon funcionament del recursos humans i
materials de la seva feina
Responsabilitat a la feina
Executar una tasca de principi a fi de manera
independent
Autonomia
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 2 Pàgina 5 de 7
Versió: 00 1752M02B1_EAC2_Enunciat_0910S1 Lliurament:
18/11/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
Comunicar-se amb els altres amb atenció i empatia Relació interpersonal
Enfrontar-se a una determinada situació i donar-hi
resposta aplicant una sequ?ència operativa
Resolució de problemes
Prendre decisions sobre propostes amb l'objectiu de
millorar el servei
Tenir iniciativa a la feina
11.- Una de les característiques professionals de l’educador infantil és la necessitat de formació
permanent. Has de cercar en internet 2 cursos de perfeccionament docent relacionats amb la
primera infància, que s'hagin impartit o s'impartiran durant el curs 2009-10. Heu d’indicar: (0,5
punts)
– Títol del curs
– Entitat organitzadora
– Durada
– Calendari
– I qualsevol altre informació d’interès que es trobi en la presentació del curs (descripció,
professor, preu, lloc …)
Cerqueu cursos de formació de diferents entitats organitzadores: Departament d'Educació,
Associació de Mestres Rosa Sensat, Institus de ciències de l'educació de diferents universitats...
Un exemple seria aquest:
Créixer junts el primer any de vida
L’escola bressol que els acull: trets diferencials.
La relació família-escola: com els acollim, les primeres trobades.
La vida quotidiana en el grup del primer any: l’alimentació, la higiene, el descans, les propostes de
joc.
L’organització per atendre el grup del primer any.
Quines estratègies utilitzem per comunicar-nos amb les famílies: llibretes, fulls, imatges.
La documentació, com a eina d’avaluació i autoavaluació, entre d’altres.
Prof.: Eva Jansà, Noemi Ramirez
Durada: 15 hores en 5 sessions.
Calendari: Del 3 de novembre al 1 de desembre de
2009
Dies de la set.: dimarts
Horari: de 18 a 21 hores
Preu: 103 € soci/sòcia i 121 € no socis/sòcies
12.- L'activitat professional de l'educador infantil ha d'estar presidida per un conjunt de normes i
principis ètics; indica amb quins deures de l'educador entren en contradicció els segu?ents
comportaments o actituds (escriu al final de cada principi el número i la lletra corresponent tal com
està a l’exemple). (0,5 punts)
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 2 Pàgina 6 de 7
Versió: 00 1752M02B1_EAC2_Enunciat_0910S1 Lliurament:
18/11/2009
Formació professional
Formació Professional
Nom i cognoms
Comportament o actitud Deure o principi ètic relacionat
Exemple:
Descuidar la seva formació permanent
Procurar l'autoformació i la posada al dia en
el domini de les tècniques educatives, en
l'actualització científica i, en general, en el
coneixement de les tècniques professionals
(1a)
Discriminar un infant pel fet de pertànyer a
un medi social desfavorit
Tractar a tots els educands amb equanimitat,
sense acceptar ni permetre pràctiques
discriminatòries pel seu origen social (1e)
Utilitzar la violència psíquica en la resolució
dels conflictes que puguin sorgir en el
centre educatiu
Afavorir la convivència en els centres
educatius, fomentant les vies adients per
resoldre els conflictes que puguin sorgir i
evitant, així qualsevol mena de manifestació
de violència psíquica o física (1j)
No vetllar perquè s'incloguin en el projecte
educatiu del seu centre valors com la
igualtat de drets, la tolerància o el respecte
a la natura
Educar per a una convivència fonamentada
en la igualtat de drets i en la pràctica de la
justícia, de la tolerància, de l'exercici de la
llibertat, de la pau i dels respecte a la natura.
L'educador col·laborarà perquè aquests
valors s'incloguin en els projectes educatius
dels centres. (4a)
No compartir l’educació dels infants amb
les seves famílies
Afavorir la cooperació entre els famílies i els
professorat, compartint la responsabilitat de
l’educació i establint una relació de confiança
que garanteixi el bon funcionament del
centre i faciliti la participació de les pares i de
les mares. (2d)
Fer comentaris pejoratius sobre els seus
companys de feina
No fer comentaris pejoratius sobre altres
professionals (3c)
Codi: I23 Exercici d'avaluació contínua 2 Pàgina 7 de 7
Versió: 00 1752M02B1_EAC2_Enunciat_0910S1 Lliurament:
18/11/2009
Formació professional

Entradas relacionadas: