Educació infantil

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,33 KB

 

Què vol dir que “les activitats i els projectes de treball s’han de tractar de manera globalitzada i amb interès i significat per als infants?”

 Estructurar la intervenció educativa i els aprenentatges dels infants en diferents àmbits o àrees d’experiència i desenvolupament és una tasca complexa i sempre discutible. És imprescindible tenir present la globalitat amb què els infants actuen i aprenen, per això les activitats i els projectes de treball s’hauran de tractar de manera globalitzada. Tanmateix, per facilitar a les persones educadores la identificació dels continguts i de les activitats que els infants han de dur a terme per assolir els objectius, agrupem els continguts en els següents àmbits d’experiència i desenvolupament:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres.
 • Descoberta de l’entorn.
 • Comunicació i llenguatges.

 Quins són els principis generals del currículum del primer cicle de l’educació infantil?

 El català com a llengua vehicular i d’aprenentatge

El primer cicle de l’educació infantil s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora

L’acció educativa ha de procurar la integració de les diverses experiències dels infants, promoure el seu desenvolupament integral i l’adaptació al seu ritme evolutiu.

Sempre que sigui possible s’ha d’establir una coordinació amb el segon cicle de l’educació infantil

Coordinació amb el segon cicle

Integració de les diverses experiències dels infants, promoure el seu desenvolupament i adaptació al seu ritme.

S’organitza en dos cicles: de 0 a 3 anysà primera infància, de 3 a 6 anysàprimer ensenyament

 Què significa que “el 1r cicle de l’educació infantil s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora”?

S’ha de posar una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament, tan bon punt es detectin, i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Coeducadora: vol dir una educació per a la igualtat sense discriminacions

Inclusiva: integració completa de qualsevol infant sense discriminació ni desigualtats com discapacitat, creences religioses, races,...

 Quins són els  òrgans de govern i participació d’un centre? Explica qui els composa

El consell escolar: el composen el director/a, membres del equip directiu, Representats dels mestres i educadors, representant dels pares, un representat del ajuntament, un representat del personal no docent

El claustre de professors que està format per l’equip educatiu: el compon el director/a, la majoria d’educadors/res que formen l’equip educatiu.

La direcció: la compon el director/a

L’associació de mares i pares d’alumnes: el compon els membres que s’han ofert voluntàriament o han estat escollits

 Que és, qui el compon i quines funcions realitza el consell escolar?

 El consell escolar: el composen el director/a, membres del equip directiu, Representats dels mestres i educadors, representant dels pares, un representat del ajuntament, un representat del personal no docent i les seves funcions son: aprovació i avaluació dels documents organitzatius del centre, participar en la selecció del director/a del centre, vetllar perquè les actuacions del centre es mantinguin dins de la legalitat, Intervenir en la conservació i renovació de les instal·lacions del centre, decidir sobre l’admissió de l’alumnat, promoure la millora de la qualitat en la gestió u el funcionament del centre.

Què es el PEC? Quina informació conté? Anomena quins documents hi estan  relacionats? Per a què serveix?

 El pec és el projecte educatiu de centre, on s’incorpora el conjunt de principis i decisions assumits per tota la comunitat escolar, respecte a les opcions educatives bàsiques i als aspectes generals del centre. Conté les senyes d’identitat, els objectius generals i l’estructura organitzativa. Estan relacionats la proposta pedagògica de centre, el pla de convivència, la projecte lingüístic i el projecte de qualitat.

Serveix per: contextualitzar el marc general d’actuació i a partir d’aquest, se n’estructurarà la vida quotidiana . Descriuen les característiques del centre i agrupa uns documents essencials per a l’organització pedagògica i convivència.

 Quins apartats té el PEC? Explica’ls breument.

 Senyals d’identitat: intenta respondre a la pregunta: Qui som com a centre? Història i ubicació geogràfica, marc administratiu i jurídic: si es públic o privat, si es concertat o privat, segons les edats que atén: primer cicle cursen tota la etapa o amb altres etapes educatives i principis ideològics.

Objectius generals: Representen les mates o finalitats que el centre com a tal, es planteja aconseguir. Pretén respondre a la pregunta Que pretén com a centre?Defineix objectius de caràcter educatiu, relatius als recursos humans, de govern institucional i en l’àmbit econòmic i administratiu.

 Estructura organitzativa: es refereix a la manera d’organitzar el funcionament d’un centre. Inclou les relacions de jerarquia i els fluxos de comunicació que s’estableixen entre les diferents persones o instàncies que participen en la gestió del centre. Respon a la pregunta Com ens organitzem? Direcció, equip d’educadors/res i personal no docent.Enumera els documents que agrupa el PEC. Explica’ls breument.

 La proposta pedagògica: la seva planificació, elaboració i avaluació correspondrà a l’equip educatiu, haurà de partir de l’anàlisi del context, sintonitzar amb les senyes d’identitat i estar destinada a la consecució dels objectius generals

El pla de convivència: per iniciar l’elaboració cal formar una comissió de convivència (director, un membre de l’equip educatiu, un representant de l‘AMPA i un professional especialitzat)

El projecte lingüístic: prolongació dels principis que determinen les senyes d’identitat però que pot generar un document propi dins del PEC

El projecte de qualitat: requerirà una comissió a part, amb objectius concrets i seguint les orientacions i requisits d’una empresa consultora externa que serà la que certifiqui que el centre compleix uns paràmetres de qualitat.

 Què és el projecte lingüístic del centre? Defineix-lo breument.

 Projecte lingüístic: és una prolongació dels principis que determinen les senyes d’identitat però que atesa la seva importància, pot generar un document propi dins del PEC.

 Què es el Pla de Convivència? Perquè creus que és important en una llar d’infants? Quins aspectes contempla?

 Pla de convivència: per iniciar el procés d’elaboració caldrà constituir al centre una comissió de convivència, formada generalment per director/a, un membre de l’ equip educatiu, un representant de l’ AMPA i un professional especialitzat que intervindrà quan la seva presencia sigui requerida. Aquesta comissió serà la responsable de la proposta, l’elaboració i l’avaluació del Pla de Convivència del Centre. La Comissió elaborarà el Pla de Convivència partint de la seva pròpia realitat i establint els objectius de millora els quals seran recollits en la programació general anual.

Què és el Reglament de Regim Intern?

 Reglament de règim interior: és un document que regula l’organització de la convivència i el funcionament del centre. Aquest document haurà d’incloure totes les normes que garanteixin el compliment del pla de convivència establert en el PEC

 Creus que es important elaborar un projecte lingüístic? Com es relaciona amb el PEC?

Si, perquè és el document on s’expliciten tots els aspectes relacionats amb el tractament, ensenyament i ús de les llengües. Està relacionat amb el PEC per la plurilingüistica de les aules de molts centres

Explica les finalitats de la carta de compromís educatiu  (consulteu les orientacions en relació a la carta de compromís de les instruccions d’inici de curs)

La finalitat de la carta de compromís es potenciar la comunicació, participació , implicació i compromís entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.

 • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies
 • Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del PEC.
 • Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
 • Vincular el centre i la família
 • Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies
 • Impulsar formules organitzatives que afavoreixen la implicació de les famílies en el fe educatiu.
 • Afavorir una acció coherent dels agents educatius
 • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.

Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat

Entradas relacionadas: