Eeeeeee

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,2 KB

 
MODIFICACIÓ DELS DRETS SUBJECTIUS: És pot produir per una modificació en la persona o en la cosa:
Modificació en la persona:
Subrogació personal: vol dir un canvi de titularitat. Que canvi el subjecte de drets i obligacions.
Modificació en la cosa: Subrogació real: canvi en la cosa de la qual sóc titular i tinc drets i obligacions.
També es podrà fer una NOVACIÓ sobre el contracte que comportés el canvi en alguna de les clàusules del contracte.
EXTINCIÓ DELS DRETS SUBJECTIUS: Es produeix quant els drets subjectius deixen d’existir totalment
Causes:
Compliment del contracte (préstec) Acabament del termini o condició establerta ( durada de l’ús de fruit) Desaparició de la cosa totalment ( propietari d’un animal i mor)
Altres vegades es produeix la pèrdua d’un dret però no la seva extinció
Exemple: expropiació ( continua existint el dret de propietat però no s’ha extingit totalment, encara que s’ha perdut )
Una altre cosa que comporta l’extinció del dret a vegades és la
renuncia ( acte de declaració unilateral, no necessita el consentiment de cap altre persona)
Exemple: pots renunciar al dret d’ús de fruit i aquest pot desaparèixer o pot ser que si renuncies vagi a parar a una altre persona
Respecte a la renuncia ( ART 6.2 C. Civil):La renuncia serà valida quant no perjudiqui l’ interès, l’ordre públic i quant no perjudiqui a tercers La renuncia es un acte de declaracions unilateral, en el sentit que el fa el titular del dret i no necessita el consentiment de cap altre persona.
EXERCICI DELS DRETS I ELS SEUS LÍMITS:( bona fe i abús de dret)
L’exercici dels drets subjectius: aquelles persones que són titulars de drets subjectius com a tal, estan legitimats activament per reclamar la protecció dels seus drets. I els subjectes coma a titulars d’obligacions també se’ls pot reclamar el compliment d’aquests per via judicial o extra judicial, parlem de legitimitat passiva.
LÍMITS DEL DRET SUBJECTIU:Límits naturals: deriven de la pròpia naturalesa del dret. No es un dret absolut, ja que jo no puc fer tot el que vull amb la meva propietat, la llei estableix unes limitacions ( on puc construir, a on construir, distància a guardar amb la finca veïna, etc...) Límits en la col·lisió de drets: enfrontament de dos drets ( dos drets que xoquen) Exemple: dues persones afirmen ser propietàries d’un bé immoble i acrediten un títol. La llei diu que el propietari serà qui primer inscrigui en el registre de propietat, sinó ho serà qui tingui el títol més antic.Límits genèrics: afecten a tos els drets, en concret fem referència al principi de bona fe.
ART 7.1 C. Civil:
els drets s’hauran d’exercir d’acord a les exigències de la bona fe.
Es un model de conducta que ètica o socialment es considerat com correcte. Si una persona actua de bona fe, no està detallada ni escrita a les normes o codis, sinó que es un concepte que està a la consciència social i que es desenvolupat per la jurisprudència. La bona fe es podrà oposar com excepció quant ens demanen el compliment d’alguna obligació o be quant ens volen oposar algun dret, aquesta excepció s’anomena (EXCEPTIO DOLI)
Aquest principi de bona fe s’aplica de forma subsidiària, es a dir que no hi ha cap altre norma a aplicar, per solucionar la controvèrsia.
A vegades trobem normes específiques que ens definiran que és la bona fe en determinats supòsits:
( usucapió) A Catalunya no es té en compte el principi de bona fe, però en canvi a Espanya, la normativa està en contra de la bona fe i creu que la bona fe la té la persona que actua com a propietari perquè es pensa que ho és.


 ABÚS DE DRET ( s’utilitza de forma subsidiària):Acte o omissió que està emparat per la llei però que en canvi, sobrepassa els límits normals de l’exercici del dret perjudicant a una tercera persona ( ART 7.2 C. CIVIL)En aquests casos si no hi ha cap norma que prohibeixi realitzar aqueta conducta podem acudir als tribunals i per intentar impedir-la al·legar l’abús de dret.
Pot general l’abús de dret, una indemnització, cessació d’una determinada conducta o que es prenguin mesures per atenuar els danys i prejudicis.
Exemple: un senyor te una finca, en la qual ell pot realitzar determinades coses ( no podrà construir, etc...) però si vol si que pot fer un hort al costat de la finca del veí, no estaria prohibit però en canvi si que podria molestar i llavors es podria realitzar un abús de dret.
ELS LÍMITS TEMPORALS DE L’EXERCICI DELS DRETS(prescripció i caducitat)
PRESCRIPCIÓ:Adquisitiva (usucapió): adquisició d’un determinat dret o be pel transcurs del temps en qualitat d’amo de forma continuada, pacífica, pública i ininterrompuda.
Extintiva:
per el transcurs del temps s’extingeix el dret de reclamar a una persona el dret. S’estableix per evitar la inseguretat jurídica, ja que so les accions es poguessin reclamar permanentment sense terminis això genera inseguretat jurídica perquè no saps si una persona decidirà fer ús d’un dret o no.
DRETS QUE NO PRESCRIUEN SEGONS LA LLEI:Declaració d’hereu (sempre que ningú no ho posseeixi) Acció de divisió de la cosa comun Partició de l’herència Delimitació de finca contigües Elevació d’un document privat a escriptura pública Totes aquelles que tenen caràcter indisponible
CARACTERISTIQUES QUE DIFERENCIEN PRESCRIPCIÓ DE CADUCITAT:
La prescripció no s’aprecia d’ofici pels tribunals, mentre que la caducitat si s’aprecia d’ofici.
El jutge no pot desestimar una prescripció sense tenir en compte les parts, només si aquestes han al·legat la prescripció extintiva
Els terminis de caducitat si que es poden apreciar d’ofici

Una altre característica de la prescripció es la possibilitat d’interrompre la prescripció, que algú reclami la satisfacció de la prestació amb l’objectiu d’evitar la prescripció. Això comporta el reinici del període de prescripció
ALEGACIÓ DE PRESCRIPCIÓ (Qui pot alegra la prescripció):La farà aquella persona que tingui un interès legítim, ja sigui l’obligat a pagar la prestació o be qualsevol altre personal L’efecte d’al·legar la prescripció és l’extinció de l’obligació a satisfer o pagar.
SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ:
Durant el termini en que duri la suspensió no es computen els terminis de prescripció, però una vegada finalitzada la suspensió continuarà la prescripció que s’haurà d’exhumar amb els terminis anteriors a la suspensió de la prescripció.
La suspensió es pot produir tant en la prescripció com en la caducitat, la suspensió es produeix al Codi Civil Català, però al Espanyol no es permet la suspensió ni en la prescripció ni en la caducitat.
Causes de la suspensió:força major: la persona titular del dret a satisfer no la pot exercir per força major en els sis mesos anteriors a l’acabament del termini de la prescripció.
Minoria d’edat o incapaç, i no hi ha representant legal, es suspenen els terminis de prescripció.
Pretensió entre conjugues mentre dura el matrimoni també es suspenen els terminis
Pretensions entre pares i fills, es suspèn la prescripció fins que s’extingeix la potestat
Pretensions tutor, curador, l’acollidor e el menor o incapaç mentre s’exerceixi aquests càrrec.
Pretensions entre les persones cridades a heretar l’herència jacent mentre l’herència no s’accepti.
La suspensió també s’ha d’al·legar per la part, no es pot d’ofici, l’únic excepció es la prescripció que afecti a persones menors o incapaços.
TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ ( ART 121- 20,21,22 C. CIVIL CATALÀ):Poden ser diferents als establerts a la llei si les parts així ho acorden i la llei permeten que s’incrementin fins els doble ho es redueixin fins la meitat.A partir del moment en que s’hagi satisfet la prestació o a partir del oment que es té coneixement de les circumstàncies que permeten exercir una determinada acció, es començarà el còmput de la prescripció. Els terminis de prescripció són uns, però quant s’aplica la suspensió o be les persones no hagin pogut conèixer el seu dret a demanar una indemnització, s’entendrà que aquestes indemnitzacions prescriuen per el termini ininterromput de 30 dies.

Entradas relacionadas: