Efecto joule

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,15 KB

 
 • Lleis de malles. En una malla o circuit tancant la suma algebraica de les forces electromotrius dels generadors ha de ser igual a la suma algebraica de les seves caigudes de tensió.
 • Principi de superposició: En qualsevol circuit amb dos o més generadors es pot descompondré en tants circuits com generadors tingui.
 • Teorema de Thévenin: En qualsevol circuit lineal actiu amb terminals A i B es pot substituir per un altre circuit en sèrie format per una resistència Rth i una font de tensió ideal.
 • Llei de nusos: la suma de les intensitats de corrent que arriben a un nus és igual a la suma de les intensitats que surten del mateix nus, o bé que la suma algebraica de les intensitats és igual a zero.
 • Intensitat: és la quantitat delectricitat que recorre un circuit en la unitat de temps. I=Q/t . La velocitat a la que es mouen els electrons depèn de la intensitat del corrent i de la secció del conductor. Per mesurar la intensitat del corrent utilitzem lamperímetre que ha destar intercalat al conductor en sèrie
 • Llei de Coulomb: Coulomb va aconseguir mesurar la força que desenvolupen les cargues elèctriques quant es troben molt pròximes. F=K·(Q1·Q2)/d^2
 • Llei dOhm: La llei dOhm estableix la relació existent entre resistència, voltatge, i intensitat.
 • Potència elèctrica: laparell de mesura de la potencia elèctrica es el Wattimetre. Esta format per dues bobines, una amperímetrica i una voltimetrica.
 • Efecte Joule: Es produeix quan els conductors i les resistències es calenten quan son travessats per un corrent elèctric. Joule va dir la relació que existeix entre lenergia i la seva transformació en calor. Va arribar a la conclusió d1 Joule es equivalent a 0,24 calories.
 • Densitat de corrent: ens indica els amperis per mil·límetre quadrat que circulen per un conductor. D= Intensitat/Area
 • Resistència: Es la major o menor oposició que ofereixen els conductors al pas del corrent elèctric. Per exemple: un mal conductor posseeix molta resistència elèctrica, en canvi un bon conductor té poca resistència. El aparell per mesurar la resistència és lòhmmetre. Es connecta entre els dos punts entre els quals volem mesurar la resistència.


 • Lleis de malles
. En una malla o circuit tancant la suma algebraica de les forces electromotrius dels generadors ha de ser igual a la suma algebraica de les seves caigudes de tensió. Principi de superposició: En qualsevol circuit amb dos o més generadors es pot descompondré en tants circuits com generadors tingui. Teorema de Thévenin: En qualsevol circuit lineal actiu amb terminals A i B es pot substituir per un altre circuit en sèrie format per una resistència Rth i una font de tensió ideal. Llei de nusos: la suma de les intensitats de corrent que arriben a un nus és igual a la suma de les intensitats que surten del mateix nus, o bé que la suma algebraica de les intensitats és igual a zero. Intensitat: és la quantitat delectricitat que recorre un circuit en la unitat de temps. I=Q/t . La velocitat a la que es mouen els electrons depèn de la intensitat del corrent i de la secció del conductor. Per mesurar la intensitat del corrent utilitzem lamperímetre que ha destar intercalat al conductor en sèrie Llei de Coulomb: Coulomb va aconseguir mesurar la força que desenvolupen les cargues elèctriques quant es troben molt pròximes. F=K·(Q1·Q2)/d^2 Llei dOhm: La llei dOhm estableix la relació existent entre resistència, voltatge, i intensitat. Potència elèctrica: laparell de mesura de la potencia elèctrica es el Wattimetre. Esta format per dues bobines, una amperímetrica i una voltimetrica. Efecte Joule: Es produeix quan els conductors i les resistències es calenten quan son travessats per un corrent elèctric. Joule va dir la relació que existeix entre lenergia i la seva transformació en calor. Va arribar a la conclusió d1 Joule es equivalent a 0,24 calories. Densitat de corrent: ens indica els amperis per mil·límetre quadrat que circulen per un conductor. D= Intensitat/Area Resistència: Es la major o menor oposició que ofereixen els conductors al pas del corrent elèctric. Per exemple: un mal conductor posseeix molta resistència elèctrica, en canvi un bon conductor té poca resistència. El aparell per mesurar la resistència és lòhmmetre. Es connecta entre els dos punts entre els quals volem mesurar la resistència.

Entradas relacionadas: