Ejercicios de diftongs

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,57 KB

 

Comentari D’un text literari


1.Contextualització


a.Autor


b.Obra


c.Època


d.Contingut


e.Gènere


2.Anàlisis Del contingut


a.Tema


b.Idees principals


3.Anàlisi de La forma (narrativa)


a.Narrador


b.Personatges


c.Lloc / Ambient


d.Temps


4.Anàlisi de La forma (poesia)


a.Mètrica


b.Rima


c.Figures Retòriques (metàfores, comparacions...)


5.Conclusió: Es tracta d’un breu resum de tot el que s’ha dit


Dígrafs / Diftongs / Triftongs


·Dígrafs: Dos grafies (lletres) que representen un sol so


No Separen

Es Separen

No Es separen a final de mot

ss

ny

ix

rr

l

ig

l·l

qu

tg

gu

tj

ig

·Diftongs: Dos vocals en síl·laba.


oDiftongs Decreixents: 1 vocal + 1 semivocal


ai

au

ei

eu

iu

oi

ou

ui

uu
oDiftongs Creixents: 1 semiconsonant + 1 vocal


1.g/q + u + vocal


2.i/u Entre vocals


3.a Inici de paraula·Triftongs: Semivocal + vocal + semivocal

Entradas relacionadas: