Ejercicios de diftongs

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

 

ELS DIFTONGS

1. Concepte
S'anomena diftong el grup fònic que combina dins de la mateixa síl·laba una vocal qualsevol, que funciona com a nucli sil·làbic, i una i o una u, que funcionen com a semivocal o com a semiconsonant. La i i la u són semivocals quan es troben darrere de la vocal nuclear: ai-re, cau-re. La u és semiconsonant quan es troba davant de la vocal nuclear: qua-tre, llen-gua.

2. Classificació
Segons la posició que ocupen la i i la u en relació a la vocal nuclear, els diftongs es classifiquen en creixents i decreixents.
Són diftongs creixents els formats per una semiconsonant precedida per una g o una q, i seguida de la vocal nuclear:

uaguany, qua-tre                        üilin-güís-tic, o-bli-qüi-tat
üeqües-ti-ó, un-güent                uoq-rum, quo-ta


Són diftongs decreixents els formats per una vocal nuclear seguida d'una semivocal:

aiai-re, mai                                aucau-ré, pau
eirei-na, re-mei                         euhe-reu, veu-re
iimii-asi, no-vii                          iues-tiu, viu-re
oiboi-ra, he-roi                          oucou-re, re-mou
uibuit, cui-na                             uuduu, lluu

Les vocals i i u també poden funcionar com a semiconsonant quan es troben a començament de mot seguides d'una vocal o bé entre dos vocals. En estos casos formen síl·laba amb la vocal següent: iam-be, -gurt; hie-na, hui; bo-ia, cre-ua.

La combinació de vocals iu no forma diftong en alguns mots d'origen culte, com ara Màrius, nònius, Pius; aquàrium, càmbium, còdium, cosmàrium, critèrium, harmònium, ílium, ísquium, mèdium, oídium, òmnium, pandemònium, plasmòdium, pòdium, presídium, simpòsium, solàrium, sudatòrium, terràrium, velàrium i vivàrium.

Entradas relacionadas: