Elements narració

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,29 KB

 

categories gramaticals;

adverbi; és una categoria gramatical invariable que pot estar expressada en un sol mot,modifica un verb ,un adjectiu. Es poden classificar ; lloc,temps, quantitat afirmació, negació,manera.

preposició ES una categoria gramatical invariable que relaciona un element sintàtic,amb el seu complement ,poden ser;àtones o tòniques, o compostes.

conjució; es una categoria gramatical invariable expressada per un sol mot,relaciona dos mots o grups de mots que fan la mateixa funció dins l´oració poden ser; les coordinants( copulatives, distributives, il-lativa) i subordinades (de lloc, temporals,modals, causals ,finals).

literatura;

que es la literatura? és una creació artística que l´escriptor fa servir el llenguatge per transmetre missatges a través d´un procés de treball el qual te com objectiu difondre sentiments, divertir ensenyar,etc.

etapes literàries ;Edat Mitjana xII-xv ,Edat Moderna xvI- xvIII i edat contemporània xIx-xxI.

temes; totd els que preocupen al esser humà l´amor (poemes de Joan Salvat-papasseit) , la mort,(cants de mort) Tirant lo blanc te tots els trets que configuren l´esser humà.

.Literatura culta ; esta pensada i escrita per ser publicada .

literatura popular i tradicional; de transmissió oral, de generació en generació anonima, trapassa fronteres la mateixa obra pot varia en diferents països.

text narratiu; esta escrit en prosa ,poden ser reals o ficticis,el protagonitzen uns personatges,en una narració sempre hi ha; un narrador( explica els fets) plantejament(es presenten els personatges, i quan passen el fets) nus(on es desenvolupen els fets) , desenllaç(on es resoldren els fets)


pels personatges poden serr principals (protagonista),secundari..Els secundaris poden ser plans (no evolucionen al llarg de la narració) o rodons (actuen com esser humans .

que es la novel-la? Es un text on narren fets ficticis ,pero que han de semblar verdaders.

que es el conte?Una narració breu amb estructura molt simple.

que es llegenda? Es una narració de caracter culta o popular potser inventada o imaginativa.

que es una rondalla? Es una narració breu de caracter popular es pot convinar amb la fantasia, imaginació o inventats.

que es el text poetic? És una composició literària, que expressa idees o sentiments, formada per un nombre variable de versos.

que es la métrica? El nombre de sil-labes de un vers.

que es una sinalefa? Es pronuncia en una sola sil-laba de la darera vocal.ejem; i un ..

que es l´elosió? Es la supresió d´una vocal àtona del final de una paraula i el principi de la següent ejem: escombra amb ..

que es un versos de art major? Els que tenen 9 ó mes sil-labes.

que es un versos de art menor? Els que tenen 8 ó menys sil-labes .

que son les Figures retòriques ? Poden ser semàntiques ejem; comparació,( que se semblen dos idees unreal i l áltre metaforic ha de haver un enllaç entre els temes) metafora ejem:( que se semblen 2 temes un real il ´altre metaforic, no hi ha cap enllaç)

que es metonímia? Es designa una cosa amb el nom d´una altra.

que es personificació? S´atribueix qualitats humanes a plantes ,animals.

Lèxic:

que es derivació ? Es una creació de paraules noves , a partir de parauels que ja existeixen afegin prefixos que van davant el lexema ,i els sufixos que van darrera el lexema.Una

una família de paraules? Tenen en comú el mateix lexema.

que es composició? La Unió de 2 ó mes paraules amb un significat propi.Que poden ser substantiu( salvavides, escorradents)verbs( capgirar),adjectiu( panxacontent), adverbi(aleshores).

que es habilitació ? Es l´adopció de una paraula amb significat i categoria sense altera la forma poden ser ; noms propis ,adjectius,verbs.,

Entradas relacionadas: