Elements de suport d'un edifici

Clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

Escultura: forma tridimensional o volumètrica qe pot veuresds de diferentspunts de vista i tocarse.Dos tipus:bultó rodo(qe es cuan 1scultura esta exempta o sigui, de forma aïllada q
permet girar al seu voltant i observar-la des de múltiples punts de vista, i el rellleu(les seves formes estan adherides a un plan, hi ha 3tipus:alt,mig,baix relleu)Elements: autor, tema, identificació d'objectes i personatges, ubicació istòrica,figuratiu o abstracte, aspecte tècnics,materials(cartró,fusta..),tècnica(talla en fusta o pedra..)estris(cisells,gradines..)components plàstics,element qe predomina,tipus de formes,color,textures,perspectiva lineal,composició,valoració personal.Arqitectura: dues ides fonamentals en les qe es basa larqitectura són la concepció de l'espai interior i exterior dun edifici, tots els elements qe contribueixen a donar forma i a estructurar l'espai configuren aqest dos conceptes en conjunt.Es un art funcional la finalitat del qual es la creació i el disseny d'espais per albergar i servir de refugi a l'ésser humà, perquè pugui realitzar còmodament tota mena d'activitats.Elements: materials: els mes utilitzats al llar de la istòria han sigut: atovò,fusta,ciment...,planta: representació horitzontal dun edifici.Aqesta vista permet de percebre millor la distribució de l'espai arqitectònic.
Elements de sustentació: son els qe permeten l'alçat de murs, fent possible la construcció de pisos i cobertes. + significatius:
columnes: element arquitectónic de forma cilindrica, pilars o puntals: te la mateixa funció qe la columna, pero forma prismàtica,llindes:peça oritzental qe serveix per suportar carrègues,arcs: element corb de construcció qe sutilitza per cobrir el buit creat entre dos pilars, cobertes: sistema de tancament de la part superior d'un edifici.Poden ser: planes: són sostrades.Com el seu terme indica, són oritzontals, voltes: cobertes amb forma darc, sutilitzen per cobrir l'espai existent entre dos murs o diversos pilars.Cúpules: son cobertes amb forma semiesfèrica.Serveixen per cobrir un espai quadrat o circular. Llum i color: dos elements plàstics qe contribueixen directament a imprimir caràcter i a diferenciar espais tan dinterior com dexterior dun edifici.Proporcio: socupa dordenar les diferents parts dun edifici en relacio al conjunt.

Entradas relacionadas: