Els contractes mercantils

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,24 KB

 

Contracte mercantil. Definicio.

Acord verbal o escrit entre dues o més persones en el que s'obliguen a donar, fer o no fer alguna cosa o prestar algun servei.

Les persones que intervenen s'anomenen contractants, q poden ser persones fisikes o juridikes.

Persones fisikes: persones individuals q poden ser titulars de drets i obligacions.

Persones juridikes: es tracte de societats, corporacions, assosiacions i fundacions, q tenen personalitat juridica propia independentmen dels membres q la formen. Actuen x mitja d representants o per organs d direccio i gestio compostos d persones fisikes.

Els contractants poden establir els pactes, clausules i condicions que desitgin, sempre q no siguin contraris a les lleis, la moral i l'ordre public.

Classes de contractes.

-segons la seva forma poden ser: 1. verbals: es celebren de paraula. 2. escrits: es realitzen x escrit en un documen.

-segons la seva regulacio legal: 1. típics: son ls q stan regulats x el Codi Civil, el Codi de Comerç o x lleis especials. 2. atípics: es creen x la voluntat d ls parts i no responen a cap d ls caracteristikes dls tipics. es regeixen x ls normes generals dls contractes i x la dls contractes tipics q mes s'asemblin.

-segons el seu registre: 1. publics: intervenen un notari, registrador o agent mediador oficial. en algunes ocasions han d ser inscrits en registres publics. 2. privats: se celebren entre particulars, de forma verbal o escrita, am o sense testimonis.

-Segons la legislació:1. Civils. Sense intervenció de comerciants. Regulats pel Codi Civil. 2. Mercantils. Se celebren entre comerciants o empresaris, per la compravenda de coses mobles per revendre-les en la mateixa forma o transformats, amb ànim d’obtenir benefici. Estan regulats pel Codi de Comerç. 3. Administratius. Contractes que subscriu alguna Administració Pública amb particulars o empreses. Es regeixen per la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 4. Laborals. Són els contractes que tenen per objecte que els treballadors deixin voluntàriament els seus serveis a un empresari. Regulats per la Llei de l’estatut dels Treballadors.

-Segons la situació de força de les parts: 1. Igualitaris. Les condicions son negociables. 2. De adhesió. Les condiciones son fixades per una de les parts i l’altra sòls pot acceptar-les o no contractar.

El contracte de compravenda.

Segons el Codi Civil, és el contracte per el que un dels contractants s’obliga a entregar una cosa determinada i l'altre a pagar per ell un preu cert. Les compravendes poden ser civils i mercantils. No son mercantils les següents vendes: 1. Les de productes per el consumo del comprador. 2. La revenda que realitzi  qualsevol persona no comerciant. 3. Les realitzades per els artesans (d’articles construïts per ells), agricultors o ramaders.

Elements reals.

1. La cosa objecte de contracte. La cosa moble que s’entrega es coneguda com mercaderies. També son objecte de compravenda coses no corporals: logotips, patents, ròtols, etc. Algunes compravendes de immobles son mercantils: aquelles operacions per revendre amb ànim de lucre (una immobiliària compra un terreny, lo divideix en parcel·les i les ven).

2. El preu, que ha de  ficar-se en diner o signe que ho representi (lletres de canvio, xecs, pagarés). Ha de  ser una quantitat certa, fixada o que pugui fixar-se més tard (per exemple, el preu que tindrien unes acciones en un moment donat). Dues classes de vendes segons la forma de fixar el preu: 1. A preu ferm. El preu es ferm al atorgar el contracte i no es pot modificar posteriorment. 2. A preu variable. Quant  la entrega es fa de forma periòdica o en fases, les parts poden pactar variacions basades en factores com les circumstancies del mercat.

Elements personals.

Son el venedor, que es la persona que entrega la mercaderia i el comprador, que es qui la rep i efectua el pagament. Per poder contractar es precís ser major de edat o menor emancipat i no estar incapacitat (menors, bojos, dements, sordmuts que no saber llegir ni escriure i altres persones en virtut de resolució judicial. A més a més, estan prohibides les següents operacions: 1.Els menors d’edat, encara que  emancipats, no poden vendre bens immobles i objectes de extraordinari valor, sense  consentiment dels seus pares o tutors. 2. Els tutors no poden vendre els bens de les persones que tutelen. 3.Els funcionaris públics no poden comprar els bens que administren. 4.Els jutges, magistrats i fiscals no poden adquirir els bens que estiguin en litigi en el tribunal en que exerceixen les seves funcions.

Elements formals.

Es la manera com les parts contractants manifesten o exterioritzen la seva voluntat. El contracte és vàlid independentment si és escrit o verbal.

Continguts del contracte

Ha de incloure els elements següents: 1.Dades de les persones que intervenen (parts contractants). 2.Descripció del bé objecte del contracte. 3.Preu i forma de pagament. 4.Clàusules, pactes o estipulacions acordades. 5.Signatura dels contractants.

Obligacions que genera el contracte de compravenda.

-Obligacions del venedor:  1.Conservar i custodiar la cosa objecte de la compravenda en perfecte estat fins que sigui posada  a disposició del comprador. 2.Entregar la cosa en el temps i lloc pactats. 3.Prestar la garantía o sanejament per evicció o vicis ocults. El sanejament per evicció sorgeix quant, per sentencia ferma, es priva al comprador de tot o part de la cosa comprada pot un dret anterior de compra. Els vicis ocults, es poden reclamar en 30 dies, el venedor respondrà de aquestos, encara que els  ignori. Si els defectes son de qualitat o de quantitat, la denuncia ha de fer-se  immediatament. Si la mercaderia anava  embalada, el termini es de 4 dies. Si la reclamació es en termini, el comprador pot elegir entre rescindir el contracte i una rebaixa del preu, a més a més  de reclamar per els danys y perjudicis.

-Obligacions del comprador: 1.Pagar el preu en el temps i lloc pactats. 2.Pagar els interessos del preu si es demora en el pagament. 3.Rebre  lo comprat. 4.Pagar les despeses de transport, llevat de  pacte en contra.

Compravendes especials.

Compraventa a terminis.

Una part del preu es paga posteriorment a la entrega de la mercaderia, en fraccions generalment iguals i periòdiques, en terminis superiors a tres mesos. Es solen fixar les següents clàusules: 1.Reserva de domini. La propietat no passa al comprador fins que no finalitzat  el pagament de tots els  terminis. 2.Prohibició de disposar. El comprador no pot disposar o transmetre la cosa objecte de contracte fins que no hagi  pagat el preu.

Compraventa plaça a plaça.

La mercaderia es traslladada de una població a un altra. Quan es donen entre diferents països s’utilitzen una sèrie de clàusules anomenades  Incoterms o termes comercials internacionals.

Incoterms

-EXWORKS (en fàbrica): La mercaderia es posa a disposició del comprador en la fàbrica o magatzem del venedor en la data convinguda. El comprador ha de  pagar totes les despeses de transport assegurança  a partir d’aquest lloc.

-FAS (franc al costa del vaixell): La mercaderia s’entrega en el moll, al costat del vaixell, sense ser hissada. El comprador ha de pagar totes les despeses de transport i assegurança  a partir d’aquest lloc.

-FOB (franc a bord): La mercaderia s’entrega al comprador a bord del vaixell o vagó senyalats.

-C&F (cost i noli): La mercaderia s’entrega descarregada en el port de destí. Fins aquest  punt totes les despeses han estat de compte del venedor, llevat de l’assegurança  del transport.

-CIF (cost, assegurança i noli): La mercaderia s’entrega descarregada en el port de destí.Fins aquest  punt totes les despeses han estat de compte del venedor, inclosa l’assegurança  del transport.

-Franc a domicili: El venedor entrega les mercaderies en el magatzem  del comprador.

Contracte de subministrament.

Es un contracte on una part (subministrador) s’obliga a realitzar a favor de l’altra  (subministrat) entregues successives i periòdiques de una determinada mercaderia a canvi d’un preu. Son habituals els contractes de subministres per rebre de forma periòdica mercaderies o mataries primes i assegurar-se el aprovisionament constant. Altres contractes habituals son els de l’aigua, electricitat o gas. Aquestos son normalment d’adhesió.

Contracte de Leasing.

El Leasing o arrendament financer, es un contracte en el que les empreses disposen de bens de producció (maquinaria, equips d’oficina, vehicles) pagant quotes periòdiques durant un temps determinat. Al finalitzar aquest període, el arrendatari te tres opcions: 1.Retornar els bens a la societat arrendadora. 2.Celebrar un nou contracte, amb nous equips. 3.Comprar els bens que estava utilitzant per el valor residual pactat.

 

Entradas relacionadas: